Marzena Kitłowska - Kurpiel - surdologopeda

Logopedka, polonistka, instruktor teatralny, nauczyciel języka migowego, realizator telewizyjno-filmowy. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim i w Łódzkiej Szkole Filmowej. Założyciel Fundacji „Kolebka” i członek Rady Programowej Fundacji „Semper Art” zajmujących się ochroną, rozwojem i propagowaniem polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami. Ukończyła nawet kurs garncarstwa. Autorka książki opartej o wieloletnie doświadczenia zawodowe pt. „Trening słuchowy” przeznaczonej dla logopedów, rewalidatorów, pedagogów, wykładowca W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Chętnie zabierze  uczniów w podróż z językiem polskim, jego pięknym brzmieniem i wersją migową, ale i na warsztaty rękodzielnicze, nauczy jak napisać scenariusz i zmontować  film. Zainteresowania to nieustannie teatr, film, malarstwo, literatura, psychologia-aspekty rozwijania osobowości.

 

Katarzyna Starostka - logopeda

Logopedka, surdopedagożka, certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej SI, terapii Neurotaktylnej wg dr Swietłany Masgutovej, terapeutka kinesjotapingu i terapeutka ręki. Ponad 10 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą o różnych deficytach rozwojowych, wymagających wielokierunkowego wsparcia. Specjalizuję się w pomocy dzieciom niedosłyszącym, z wadami artykulacyjnymi i opóźnionym rozwojem mowy, ze spektrum autyzmu, Aspergera, wadami genetycznymi, dysfunkcjami o różnym podłożu, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, trudnościami grafomotorycznymi.

 

Kinga Kotula - logopeda 

 

Maja Sacewicz - logopeda 

logopedka, pedagożka specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu, aktualnie słuchaczka Podyplomowych Studiów Surdopedagogicznych. Prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi z zaburzeniami rozwoju języka i komunikacji oraz z wadami wymowy. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z diagnozy i terapii dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy, wspomagania rozwoju mowy osób z autyzmem, wprowadzania alternatywnych metod komunikacji (AAC), masażu logopedycznego, usprawniania funkcji motorycznych narządów mowy, Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, logorytmiki oraz podstaw języka migowego.