STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH

W GDYNI

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60 z późn. zm.)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1534)

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdyni jest szkołą publiczną.
 2. Siedziba szkoły: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia.

 

 • 2
 1. Organem prowadzącym jest Gmina Gdynia.
 2. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

 • 3
 1. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 • 4
 1. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w klasach z programem innowacyjnym, rozbudzającym otwartość i ciekawość młodego człowieka.
 2. Szkoła może prowadzić, w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych, nauczanie indywidualne, rewalidacyjne, terapeutyczne.
 3. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów zgodnie z zapisami 105 ustawy – Prawo Oświatowe oraz stołówkę, która raz dziennie zapewnia gorący posiłek.

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 • 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 2. Stymuluje rozwój osobowości każdego ucznia, przygotowując go do aktywnego
  i odpowiedzialnego udziału w życiu.
 3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 4. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i kontynuowanie nauki.
 1. Realizuje cele i zadania określone w przepisach oświatowych, zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej, przy wykorzystaniu metod dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków.
 2. Umożliwia rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, wynikających z ich możliwości psychofizycznych oraz określa i organizuje odpowiednie formy wsparcia
 3. Realizuje zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 4. Zapewnia integrację dziecka z rówieśnikami ze szkoły masowej (na miarę indywidualnych możliwości);
 5. Udziela dziecku pomocy w porozumieniu ze specjalistami świadczącymi
  pomoc psychologiczno– pedagogiczną
 6. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie
  potrzeb rozwojowych dzieci oraz odpowiednio je dokumentuje,
 7. We w współpracy z zespołem do spraw IPET opracowuje wielospecjalistyczną
  ocenę funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
  uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka,
 8. Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i terapii,
  z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości treści zawartych
  w indywidualnych programach edukacyjno–terapeutycznych oraz
  do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 9. Zapewnia zastosowanie form i metod pracy odpowiadających właściwościom
  psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań,
  zaleceń, własnych obserwacji,
 10. Zapewnia wszechstronną pomoc uczniom poprzez prowadzenie:
 11. a) zajęć logopedycznych,
 12. b) nauczania indywidualnego,
 13. c) zajęć rewalidacyjnych,
 14.  d) terapii psychologicznej,
 15. e) terapii pedagogicznej,
 16. f) kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • 6

Szkoła realizuje szczegółowe zasady systemu oceniania określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 • 7
 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez realizację zadań ujętych
  w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.
 2. Realizując cele wychowawcze w szczególności kładzie nacisk na:
 1. a) poszanowanie godności człowieka,
 2. b) wychowanie w duchu tolerancji,
 3. c) kształtowanie poczucia odpowiedzialności,
 4. d) szacunku dla ojczyzny oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,
 5. e) dbałości o środowisko naturalne.

 

 • 8

 

Szkoła zapewnia warunki do pełnego rozwojuumysłowego, moralnego, emocjonalnego
i fizycznego w zgodzie z potrzebami i możliwościami uczniów poprzez:

 

 1. a) indywidualizację kształcenia w celu umożliwienia każdemu uczniowi zdobywanie aktualnej wiedzy oraz odkrywanie i rozwijanie jego uzdolnień,
 2. b) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania,
 3. c) upowszechnianie zasad tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 4. d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 5. e) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 6. f) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska,
 7. g) budzenie szacunku do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska,
 8. h) rozwijanie samorządności,
 9. i) możliwość uczestniczenia w szkoleniach i pracach na rzecz wolontariatu – za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 • 9

W zakresie działalności opiekuńczej szkoła w szczególności:

 1. Udziela uczniom i ich rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 2. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Otacza szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
 4. Zapewnia opiekę uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i przerw.
 5. Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek, organizowanych przez szkołę.
 6. Zapewnia odpowiednie warunki do ochrony zdrowia poprzez opiekę pielęgniarską w wyznaczonych dniach i godzinach oraz stomatologiczną po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Umożliwia uczniom korzystanie ze świetlicy i obiadów.

 

ROZDZIAŁ 3

Organy szkoły i ich kompetencje.

 • 10

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Kompetencje dyrektora szkoły:

 1. Dyrektor szkoły kieruje pracą nauczycieli, pracowników administracyjnych i technicznych.

W szczególności decyduje w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

- występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 1. Dyrektor powierza funkcje kierownicze w szkole i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.
 2. Ustala zakres czynności dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz egzekwuje
  ich realizację.
 3. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje szkołę
  na zewnątrz.
 4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 5. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 6. Rozstrzyga wszystkie sytuacje problemowe i konfliktowe zgłoszone przez nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.
 7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 8. Nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski
  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.
 9. Przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej a w przypadkach uzasadnionych powierza tę funkcję kompetentnej osobie wchodzącej w skład Rady Pedagogicznej.
 10. Wstrzymuje uchwałę Rady Pedagogicznej niezgodną z przepisami prawa.
 11. Na bieżąco współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 12. Dyrektor na bieżąco zapoznaje pracowników z nowymi, aktualnymi zarządzeniami MEN
  i przepisami prawa oświatowego.
 13. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
 1. a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
  i promowania uczniów,
 2. b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas,
 3. c) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
  w obwodzie szkoły,
 4. d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 1. W celu sprawnego kierowania szkołą dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji wicedyrektora i informuje Radę Pedagogiczną.

 

 • 11

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu, a w szczególności:
 1. a) zatwierdza plan pracy szkoły,
 2. b) podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. c) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji pedagogicznych,
 4. d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. e) opiniuje projekt organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 6. f) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
 7. g) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
 8. h) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w celu klasyfikacji i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, przynajmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę.
 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut szkoły albo jego zmiany na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
 5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane i podlegają tajemnicy służbowej.
 6. Zasady i tryb pracy Rady Pedagogicznej, podejmowanie uchwał i wniosków zawarte są w regulaminie pracy Rady Pedagogicznej.

 

 • 12

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym rodziców uczniów szkoły.
 2. Może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 3. Rada Rodziców ustala regulamin działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
 1. a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo -Profilaktycznego,
 2. b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 3. c) opiniowanie dni wolne od zajęć dydaktycznych,
 4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł – wydatkowanie funduszy musi być zgodne z regulaminem wydatków Rady Rodziców i obowiązującym prawem finansowym.

 

 • 13

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
  a uczniowie jednej klasy tworzą Samorząd Klasowy.
 2. Funkcję koordynatora samorządnej działalności uczniów w klasach, w sekcjach pełni Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 3. Ilość członków Zarządu i zasady wybierania organów Samorządu określa regulamin.
 4. Regulamin i plan pracy opracowuje Zarząd Samorządu z uwzględnieniem oczekiwań społeczności szkolnej oraz możliwości szkoły.
 5. Dla zapewnienia współpracy Samorządu Uczniowskiego z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły, członkowie Samorządu wybierają w drodze wolnych wyborów dwóch opiekunów spośród nauczycieli (klasy IV-VIII).
 6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
 7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, utrzymuje stały kontakt z samorządami klasowymi i organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.
 8. Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele są zobowiązani do udzielania pomocy merytorycznej Samorządowi.

 

 • 14

Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych:

 1. Wszystkie organy szkoły współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji oraz prawa.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 3. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
 4. Rodzice i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły.
 5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 6. Dyrektor szkoły przyjmuje wszelkie wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 7. Dyrektor jest mediatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, a kwestie sporne pomiędzy:
 1. a) nauczycielami i rodzicami w drodze odwołań służbowych załatwia dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, organ prowadzący lub Kuratorium Oświaty,
 2. b) między samorządem uczniowskim, Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną rozstrzyga dyrektor szkoły,
 3. c) między rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły rozstrzyga rada pedagogiczna, organ prowadzący szkołę lub Kuratorium Oświaty.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły:

 • 15

Szkoła Podstawowa Nr 49 w Gdyni realizuje podstawę programową i programy nauczania. Kształcenie oraz działalność wychowawczo-opiekuńczą szkoła realizuje w oparciu o zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, innowacje pedagogiczne i programy autorskie.

 • 16

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa złożona z uczniów, którzy
w roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania. 

W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się:

 1. Oddziały przedszkolne „0”realizujące program wychowania przedszkolnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami dla przedszkoli publicznych.
 2. Klasy I – III realizujące program nauczania zgodny z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 3. Klasy IV – VIII realizujące program nauczania zgodny z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 4. Zasady prowadzenia religii i etyki regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku.
 5.  Lekcje religii i etyki są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, których rodzice zadeklarują to w formie oświadczenia pisemnego,
 6. Szkoła organizuje zajęcia z doradztwa zawodowego według własnego programu w wymiarze określonym przez odrębne przepisy,
 7. Działania uczniów na rzecz wolontariatu mają charakter dobrowolny, są realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz koordynowane przez pedagoga szkolnego,
 8. Szkoła obejmuje rejon szkolny określony orzeczeniem organizacyjnym i egzekwuje wypełnianie obowiązku szkolnego. Zasady i tryb wypełniania przez uczniów obowiązku nauki określają odrębne przepisy.
 9. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku Dz. U. Nr 83
  z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 141 z 2009 roku Dz.U 2013 poz. 520 Dz. U z 2015 r. poz. 843 i
  wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 

 • 17
 1. Szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami uczniów wg rocznego harmonogramu.
 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 • 18
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 15 maja każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę oraz Kuratorium Oświaty.
 2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się szczegółową liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 3. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Tygodniowy rozkład zajęć powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia. Szczegółowy rozkład zajęć w ciągu dnia ustala nauczyciel.
 5. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem klas I-III i kół zainteresowań, podczas których nauczyciel może ustalić czas ich trwania nieprzekraczający 1 godziny, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy.
 7. Zajęcia edukacyjne w klasach I-VIII są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 8 uczniów.
 1. Oddział dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności może liczyć nie więcej niż 5 uczniów.
 2. Oddział dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym liczy nie więcej niż 4 uczniów.

 

 • 19
 1. W szkole istnieje możliwość realizowania zajęć obowiązkowych poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych, a także podczas wycieczek i zajęć pozalekcyjnych.
 2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania obiadów.
 3. Koszty żywienia pokrywają rodzice. W sytuacjach materialnie uzasadnionych, częściowo lub całkowicie koszty żywienia pokrywa się z budżetu gminy poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • 20

Biblioteka

 

 1. Biblioteka i czytelnia szkolna jest pracownią powołaną do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Do zadań biblioteki należy:
 4. a) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych,
 5. b) opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
 6. c) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu oraz informowanie o zawartości zbiorów,
 7. d) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez wystawki, konkursy, kiermasze, imprezy okolicznościowe.
 8. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 9. Zasady korzystania z wypożyczalni określa szczegółowo regulamin biblioteki.

 

 • 21

Świetlica

 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
  ze względu na:
 1. a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 2. b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.
 2. W przerwach świątecznych i w czasie ferii zimowych szkoła zapewnia opiekę dla co najmniej 10 uczniów.
 3. Regulamin świetlicy przewiduje zawieszenie ucznia w zajęciach świetlicowych w przypadku ,gdy uczeń lub uczennica nie stosuje się do przepisów regulaminu świetlicy, ze szczególnym naciskiem na zachowania  agresywne, werbalne i fizyczne. 

W przypadku wyżej wymienionych zachowań ,zostaną podjęte następujące działania:

Nauczyciel świetlicy powiadamia

 1. wychowawcę
 2. rodziców/opiekunów
 3. dyrektora szkoły.

W sytuacji braku efektów podjętych wcześniej działań wychowawczych uczeń może zostać zawieszony w zajęciach świetlicowych przez dyrektora szkoły.

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin.

 

 • 22

Stołówka szkolna

 1. Szkoła organizuje żywienie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 2. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy, szkoła organizuje pomoc materialną
  dla dzieci i młodzieży w formie posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.
 3. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.
 4. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły może być równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez dyrektora szkoły.
 5. Opłat dokonuje się w sekretariacie lub przelewem na konto szkoły od dnia 1 do 7 każdego miesiąca za obiady w bieżącym miesiącu.
 6. Kwalifikacji uczniów na dożywianie, w tym bezpłatne, dokonuje komisja Rady Pedagogicznej powoływana przez dyrektora szkoły.
 7. Zasady finansowania i organizacji żywienia w szkole regulują odrębne przepisy.

 

 • 23

Uroczystości szkolne odbywają się zgodnie z obowiązującym ceremoniałem.

 • 24

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi:

Szkoła współpracuje z instytucjami i placówkami wspomagającymi szkołę w realizacji działań wychowawczo-opiekuńczych.

 1. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

      Celem współpracy jest:

 1. a) uzyskanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. b) udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 3. c) możliwie dokładna ocena osiągnięć dzieci i młodzieży,
 4. d) diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
 5. e) ustalenie działań zmierzających do optymalnego rozwoju uczniów
 6. f) propagowanie osiągnięć Szkoły wśród osób zajmujących się diagnozowaniem osób z wadą słuchu.
 1. W zakresie działań prewencyjnych, interwencyjnych - pełnomocnik ds. nieletnich KP
  w Gdyni, Straż Miejska.
 2. W zakresie działań profilaktycznych -Zespół Kuratorów Rodzinnych Sądu Rejonowego w Gdyni, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Centrum Zdrowia Psychicznego.
 3. W zakresie pomocy materialnej uczniom i ich rodzicom - Miejski i Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej.
 • 25

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 1. Szkoła jest apolityczna, a zatem mogą na jej terenie działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.
 2. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami, uczelniami, placówkami nauki i kultury w zakresie działalności innowacyjnej.
 3. Współpracę w wymienionymi w pkt 1 i 2 podmiotami szczegółowo określają odrębne porozumienia o współpracy.
 1. Promuje integrację szkoły z lokalnym środowiskiem, a także współpracę z organizacjamidziałającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę,

 

 • 26 

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo:

 1. Kontroli podlegają przebywające na terenie szkoły osoby postronne.
 2. W czasie trwania zajęć określonych szkolnym planem nauczania, uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły, bez pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć organizowanych przez szkołę nadzór sprawują:

1) w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele przedmiotu lub wychowawcy,

2) podczas przerw – nauczyciele dyżurujący, zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycieli,

3) w czasie wycieczek – nauczyciele organizatorzy oraz osoby wspomagające, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

4) podczas pobytu w świetlicy oraz w czasie spożywania posiłków w stołówce – nauczyciele dyżurujący,

5) w trakcie pobytu w bibliotece lub czytelni – nauczyciele bibliotekarze,

6) w czasie rekolekcji wielkopostnych – nauczyciele religii, nauczyciele przedmiotu i wychowawcy,

 • 27

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do szkoły ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły i jego powrót do domu.

 • 28

Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia do realizacji zadań określonych w statucie szkoły.

 • 29

W drodze umów cywilno-prawnych szkoła udostępnia swoje pomieszczenia instytucjom zajmującym się działalnością oświatową i gospodarczą.

 • 30

Szkoła może przyjmować słuchaczy wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne
na podstawie porozumienia między dyrekcją szkoły a władzami odpowiedniej uczelni.

 • 31

W klasach IV–VIII prowadzony jest przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie”. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają na piśmie zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach.

 

ROZDZIAŁ 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

 • 32

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny

 

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z nauczanymi przedmiotami i są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

 1. Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 1. Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki.
 1. Prawidłowa realizacja programów nauczania.
 2. Pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem.
 3. Doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni.
 4. Dbanie o poprawność językową własną i uczniów.
 5. Stwarzanie uczniom szczególnie zdolnym możliwości do poszerzania wiedzy, rozwoju zdolności i zainteresowań.
 6. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu rozpoznania szczególnych uzdolnień ucznia lub trudności w uczeniu się.
 7. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń i trudności w nauce w oparciu
  o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 8. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i lokalnej społeczności.
 9. Dobra i życzliwa współpraca z rodzicami/ opiekunami uczniów.
 10. Kształtowanie atmosfery dobrej pracy, koleżeństwa, życzliwości wśród uczniów
  i pracowników.
 11. Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedmiotu, zajęć dodatkowych
  i pozalekcyjnych.
 12. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 13. Ocenianie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 14. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, których pracą kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

Zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem, opracowuje dla każdego dziecka IPET (indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny).

 Do zadań zespołu należy:

 1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (możliwości psychofizycznych) uczniów, zaplanowanie form wsparcia, a także rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań (uzdolnień) uczniów.
 2. Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia, obejmującego ustalone przez zespół formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.
 4. Ustalenie kierunku i harmonogramu działań w zakresie wsparcia dziecka i jego rodziny,
 5. Wsparcie rodziców dziecka i przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad rozwojem dziecka.

 

 • 33

Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach i oddziałach zerowych wychowawcom klas i oddziałów.

Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

 1. Tworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów.
 2. Otaczać indywidualną opieką i wspierać ucznia w pokonywaniu trudności.
 3. Współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie oraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.
 4. Utrzymywać kontakt z rodzicami/ opiekunami uczniów, informować rodziców
  o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami
  i dyrekcją szkoły.
 5. Systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw społecznych
  i obywatelskich.
 6. Podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Opracować treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zgodne z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.
 2. W sytuacjach trudnych ma prawo do korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w szkole lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej
  w klasie.

 

 • 34

Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny w szczególności za:

 1. Dobór księgozbioru,
 2. Za zabezpieczenie i utrzymanie księgozbioru w należytym stanie,
 3. Za rozwój czytelnictwa,
 4. Prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,
 5. Organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły,
 6. Organizuje konkursy i wystawy,

Szczegółowe zasady zawarte są w osobnym regulaminie.

 • 35

Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia uczestniczą w szerzeniu oświaty zdrowotnej współpracując w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia.

Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia
i Opieki Społecznej.

 • 36

Pedagog i psycholog szkolny:

Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawują pedagog i psycholog szkolny, do obowiązków których należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 1. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
 2. Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizujący m indywidualny program lub tok nauki.
 1. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
 3. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami wspomagającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły oraz z instytucjami wspierającymi rodzinę.
 4. Opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy.
 • 37

Logopeda:

Sprawuje opiekę nad mową i rozwijaniem umiejętności w komunikowaniu się uczniów.

Do zadań logopedy należy:

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
    ustalenia stanu mowy uczniów,
2. Prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
    w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
    komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwijaniu umiejętności                                komunikacyjnych uczniów (w tym porozumiewanie się metodami komunikacji alternatywnej)

 

 • 38

 

Wczesne wspomaganie rozwoju:

 

 1. W szkole organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dla:
 2. dzieci niesłyszących i słabo słyszących,
 3. dzieci niesłyszących i słabo słyszących z dodatkowymi dysfunkcjami, w tym niepełnosprawnych intelektualnie i niedowidzących.
 4. c) dzieci niesłyszących i słabo słyszących z dysfunkcją narządu ruchu,
 5. d) dzieci z opóźnionym rozwojem mowy różnej etiologii,
 6. Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia edukacji w szkole, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 7. Zajęcia wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 8. Celem zajęć WWR jest:
 9. a) pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka,
 10. b) wielokierunkowa stymulacja zaburzonych funkcji rozwojowych,
 11. c) wsparcie rodziny w kierowaniu rozwojem dziecka.
 12. Rodzaj zajęć specjalistycznych i ich wymiar dla każdego dziecka określa zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej oraz diagnozy postawionej przez terapeutów wchodzących w skład zespołu.
 13. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dostosowane są do potrzeb dziecka i obejmują m.in.:
 14. a) pobudzanie i rozwijanie mowy dziecka,
 15. b) wykorzystanie alternatywnych form komunikacji,
 16. usprawnianie percepcji wzrokowo - słuchowej dziecka,
 17. rozwój motoryczny,
 18. rozwój orientacji przestrzennej
 19. f) stymulację polisensoryczną,
 20. g) kształtowanieumiejętnościsamoobsługi i funkcjonowania w środowisku.
 21. WWR odbywa się w formie zajęć indywidualnych.
 22. Terapeuta prowadzący WWR otacza opieką rodziców dziecka i wspiera ich poprzez:
 23. a) porady dotyczące rozwoju dziecka,
 24. b) konsultacje,

      c)zajęcia instruktażowe.

9.W szkole działa zespól ds. wczesnego wspomagania rozwoju, który koordynuje organizację zajęć WWR.W skład zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą:

 1. a) psycholog
 2. b) pedagog
 3. c) logopeda

10.Do zadań zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju należy:

 1. a) ustalenie kierunku i harmonogramu działań w zakresie wsparcia dziecka i jego rodziny,
 2. b) opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania
 3. c)ocenianie skuteczności programu,
 4. udzielanie wskazówek rodzicom do dalszej pracy z dzieckiem

 

Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju określają procedury zamieszczone w odrębnym dokumencie.

 

 • 39

    Pomoc nauczyciela:

 1. Pomoc dzieciom i uczniom w wykonywaniu czynności samoobsługowych, w tym korzystaniu z toalety, dbaniu o higienę co wiąże się z koniecznością udania się z   dzieckiem lub uczniem do toalet (wyjścia poza salę lekcyjną). W tym czasie pracownik ten sprawuje opiekę nad dzieckiem i uczniem zgodnie z zakresem swoich obowiązków i postanowieniami statutu (art. 98 ust.1 pkt 7 ustawy - Prawo Oświatowe)
 2. Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, na prośbę nauczyciela i pomoc dziecku zgodnie z jego możliwościami i potrzebami psychofizycznymi

 

ROZDZIAŁ 6

Uczniowie szkoły

 • 40
 1. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 250 i zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U 2013 poz.7) i Rozporządzenia MEN z dnia 30 lipca 2015 r. Dz. U. poz. 1202
 2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci sześcioletnie.
 3. Do szkoły uczęszczają uczniowie od siódmego do piętnastego roku życia.
 1. Szkoła jest placówką dla osób wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
 2. Szkoła przeznaczona jest dla:
 3. a) osób niesłyszących i słabo słyszących,
 4. b) osób niesłyszących i słabo słyszących z dodatkowymi dysfunkcjami, w tym niepełnosprawnych intelektualnie i niedowidzących,
 5. c) osób niesłyszących i słabo słyszących z dysfunkcją narządu ruchu,
 6. d) osób z zaburzeniami komunikacji o cechach afazji.

 

 1. Uczniem szkoły jest dziecko od 6 do 18 roku życia, które zostało
  przyjęte na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradniępsychologiczno–pedagogiczną i wniosku rodzica oraz skierowania przez organprowadzący, w przypadku ucznia spoza Gdyni


7 . Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat lub 9 w przypadku odroczenia od
obowiązku szkolnego i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 18 roku życia. 

 

 1. Uczniowi można wydłużyć okres nauki o 1 rok na pierwszym etapie
  edukacyjnym oraz o 2 na drugim etapie edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie
  wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Decyzję o wydłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna, po
  uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. opracowania indywidualnych programów
  edukacyjno terapeutycznych oraz zgody rodziców ucznia
 3. Szkoła organizuje:
 4. a) Obowiązkową naukę języka angielskiego od klasy pierwszej.
 5. b) Naukę religii i etyki.
 6. c) Zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 • 41

Prawa i obowiązki ucznia:    

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny

pracy umysłowej. Obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce.

 1. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz przed cyberprzemocą.
 2. Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.
 3. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych.
 5. Przynależności do organizacji działających w środowisku szkolnym.
 6. Działań w zakresie wolontariatu .
 7. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,
  a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
 8. Otrzymywania pomocy w wypadku trudnej sytuacji materialnej.
 9. Korzystania:
 1. a) z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki w określonych godzinach i pod opieką nauczyciela,
 2. b) ze świetlicy szkolnej,
 3. c) sprzętu sportowego za zgodą i pod opieką nauczyciela,
 4. d) nagród rzeczowych i upominków za osiągnięcia szkolne finansowanych przez Radę Rodziców SP 49 a przyznawanych decyzją Rady Pedagogicznej,
 • 42

Uczeń ma obowiązek:

 1. Dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, klasy oraz szanowania i wzbogacania jej tradycji.
 2. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie.
 3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój osobisty.
 5. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności:
 1. a) szanowania mienia szkolnego,
 2. b) przestrzegania porządku szkolnego, dbania o ład i estetykę w pomieszczeniach
  i otoczeniu szkoły,
 1. Przebywania w budynku szkolnym aż do zakończenia lekcji.
 2. Usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły (zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny).
 3. Dbania o schludny wygląd, stosowny strój oraz noszenia obuwia zmiennego.
 4. Nieużywania telefonu komórkowego oraz urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela. Dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły w czasie przerw.
 5. Właściwego, opartego na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
 • 43

Nagrody i kary:

 1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
 1. a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
 2. b) wzorową postawę,
 3. c) wybitne osiągnięcia,
 1. W szkole stosuje się poniższe rodzaje nagród:
 1. a) pochwała wychowawcy wobec klasy,
 2. b) pochwała dyrektora wobec klasy,
 3. c) pochwała dyrektora wobec szkoły,
 4. d) wyróżnienie wzorowych uczniów klas I-III nagrodą książkową, w klasach IV-VIII uzyskaniem świadectwa z paskiem i nagrodą książkową po spełnieniu następujących warunków:

- uzyskanie w wyniku klasyfikacji średniej oceny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75,

- uzyskania z zachowania wzorowej lub bardzo dobrej oceny,

 1. Nagroda może mieć formę:
 1. a) pochwały ustnej,
 2. b) pochwały pisemnej w dzienniku elektronicznym,
 3. c) nagrody rzeczowej lub książkowej,
 4. d) uczestnictwa w imprezie grupowej (np. wycieczki, zabawy),
 5. e) listu gratulacyjnego do rodziców,
 1. Wniosek w sprawie przyznawania nagrody mogą składać:
 1. a) nauczyciel, samorząd klasowy wspólnie z wychowawcą klasy,
 2. b) organizacja uczniowska,
 3. c) Rada Rodziców,
 1. Rada Pedagogiczna, w zależności od możliwości finansowych, ma prawo przyznawać nagrody rzeczowe i niematerialne dla uczniów klas I-VIII szczególnie wyróżniających się w nauce, zachowaniu i pracy na rzecz szkoły przez cały okres pobytu w szkole.
 2. Tryb postępowania w sprawie nagród:
 1. a) rodzic/opiekun ma prawo odwołania się od nagrody do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, w ciągu trzech dni od powiadomienia ucznia,
 2. b) w wyniku odwołania nagroda może być utrzymana bądź zmieniona a decyzja zostanie przekazana uczniowi oraz rodzicom/ opiekunom prawnym,
 1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły
 1. a) upomnieniem wychowawcy,
 2. b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
 3. c) zastosowaniem środków wychowawczych nakładanych przez dyrektora takich jak: przeproszenie pokrzywdzonego, wykonywanie zadań na rzecz szkoły,
 4. d) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
 5. e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do udziału
  w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz,
 6. f) ocenę naganną z zachowania za czyny zagrażające życiu i zdrowiu uczniów,
 7. g) przesunięciem ucznia do innej klasy,
 8. h) przesunięciem ucznia do innej szkoły podstawowej, jeśli nie jest w obwodzie szkoły i podlega obowiązkowi szkolnemu, chyba, że ukończył 15 lat oraz kurator zwolnił go od spełnienia obowiązku szkolnego,
 1. Za zniszczenie mienia szkolnego uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną zgodnie z przepisami prawa.
 2. Tryb postępowania w sprawie kar:
 1. a) rodzic/opiekun ma prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, w ciągu trzech dni od powiadomienia ucznia,
 2. b) w wyniku odwołania kara może być utrzymana, złagodzona lub uchylona,
 3. c) szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
  o zastosowania wobec niego kary,
 1. Za zgodą Pomorskiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary następuje w przypadkach, gdy: (art.98, ust.1, pkt 20)
 1. a) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa,
 2. b) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył
  w zajęciach organizowanych przez Szkołę,
 3. c) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz

   uniemożliwia realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych  szkoły.

ROZDZIAŁ 7

Dokumentacja i przebieg nauczania

 • 44
 1. Szkoła prowadzi księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 2. Szkoła prowadzi księgi uczniów.

 

 • 45

Szkoła prowadzi dokumentację zajęć edukacyjnych w postaci elektronicznej.

 

 • 46
 1. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Do dziennika dołączony jest program zajęć.
 2. Szkoła prowadzi dziennik zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Do dziennika dołączony jest indywidualny program.
 • 47
 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki arkusz ocen.
 2. Wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze ucznia, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów, protokołach Rady Pedagogicznej, informacji o wyniku sprawdzianu. Arkusz ocen wypełnia wychowawca klasy.
 3. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu szkoły jest uchwała Rady Pedagogicznej.
 4. Prowadzenie arkusza ocen regulują odrębne przepisy.
 • 48

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe

 • 49
 1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Statut niniejszy jest nadrzędnym aktem prawnym obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 49 w Gdyni.
 4. Zmiany w statucie szkoły zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 •  50

Nowelizacja statutu następuje na wniosek Rady Pedagogicznej a zmiany są rejestrowane na końcu statutu. Po trzech zmianach Rada Pedagogiczna w drodze uchwały upoważnia dyrektora  do przygotowania a następnie opublikowania tekstu jednolitego statutu szkoły