STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH
W GDYNI


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60 z późn. zm.)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1534)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdyni jest szkołą publiczną.
2. Siedziba szkoły: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia.
§ 2
1. Organem prowadzącym jest Gmina Gdynia.
2. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
§ 3
1. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 4
1. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w klasach z programem innowacyjnym, rozbudzającym otwartość i ciekawość młodego człowieka.
2. Szkoła może prowadzić, w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych, nauczanie indywidualne, rewalidacyjne, terapeutyczne.
3. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów zgodnie z zapisami 105 ustawy – Prawo Oświatowe oraz stołówkę, która raz dziennie zapewnia gorący posiłek.
Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
§ 5
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. Zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Stymuluje rozwój osobowości każdego ucznia, przygotowując go do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu.
3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
4. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i kontynuowanie nauki.
5. Realizuje cele i zadania określone w przepisach oświatowych, zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej, przy wykorzystaniu metod dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków.
6. Umożliwia rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, wynikających z ich możliwości psychofizycznych oraz określa i organizuje odpowiednie formy wsparcia
7. Realizuje zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
8. Zapewnia integrację dziecka z rówieśnikami ze szkoły masowej (na miarę indywidualnych możliwości);
9. Udziela dziecku pomocy w porozumieniu ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną
10. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz odpowiednio je dokumentuje,
11. We w współpracy z zespołem do spraw IPET opracowuje wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka,
12. Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i terapii, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości treści zawartych w indywidualnych programach edukacyjno–terapeutycznych oraz do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
13. Zapewnia zastosowanie form i metod pracy odpowiadających właściwościom psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań, zaleceń, własnych obserwacji,
14. Zapewnia wszechstronną pomoc uczniom poprzez prowadzenie:
a) zajęć logopedycznych,
b) nauczania indywidualnego,
c) zajęć rewalidacyjnych,
d) terapii psychologicznej,
e) terapii pedagogicznej,
f) kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
§ 6
Szkoła realizuje szczegółowe zasady systemu oceniania określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
§ 7
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez realizację zadań ujętych w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.
2. Realizując cele wychowawcze w szczególności kładzie nacisk na:
a) poszanowanie godności człowieka,
b) wychowanie w duchu tolerancji,
c) kształtowanie poczucia odpowiedzialności,
d) szacunku dla ojczyzny oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,
e) dbałości o środowisko naturalne.
§ 8
Szkoła zapewnia warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z potrzebami i możliwościami uczniów poprzez:
a) indywidualizację kształcenia w celu umożliwienia każdemu uczniowi zdobywanie aktualnej wiedzy oraz odkrywanie i rozwijanie jego uzdolnień,
b) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania,
c) upowszechnianie zasad tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
e) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
f) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska,
g) budzenie szacunku do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska,
h) rozwijanie samorządności,
i) możliwość uczestniczenia w szkoleniach i pracach na rzecz wolontariatu – za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
§ 9
W zakresie działalności opiekuńczej szkoła w szczególności:
1. Udziela uczniom i ich rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
3. Otacza szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
4. Zapewnia opiekę uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i przerw.
5. Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek, organizowanych przez szkołę.
6. Zapewnia odpowiednie warunki do ochrony zdrowia poprzez opiekę pielęgniarską w wyznaczonych dniach i godzinach oraz stomatologiczną po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
7. Umożliwia uczniom korzystanie ze świetlicy i obiadów.
ROZDZIAŁ 3
Organy szkoły i ich kompetencje.
§ 10
Organami szkoły są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski
Kompetencje dyrektora szkoły:
1. Dyrektor szkoły kieruje pracą nauczycieli, pracowników administracyjnych i technicznych.
W szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
2. Dyrektor powierza funkcje kierownicze w szkole i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.
3. Ustala zakres czynności dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz egzekwuje ich realizację.
4. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz.
5. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
6. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
7. Rozstrzyga wszystkie sytuacje problemowe i konfliktowe zgłoszone przez nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.
8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
9. Nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.
10. Przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej a w przypadkach uzasadnionych powierza tę funkcję kompetentnej osobie wchodzącej w skład Rady Pedagogicznej.
11. Wstrzymuje uchwałę Rady Pedagogicznej niezgodną z przepisami prawa.
12. Na bieżąco współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
13. Dyrektor na bieżąco zapoznaje pracowników z nowymi, aktualnymi zarządzeniami MEN i przepisami prawa oświatowego.
14. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas,
c) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
15. W celu sprawnego kierowania szkołą dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowisko wicedyrektora.
16. Dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji wicedyrektora i informuje Radę Pedagogiczną.
§ 11
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu, a w szczególności:
a) zatwierdza plan pracy szkoły,
b) podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji pedagogicznych,
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) opiniuje projekt organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
f) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
g) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
h) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w celu klasyfikacji i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.
3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, przynajmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut szkoły albo jego zmiany na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane i podlegają tajemnicy służbowej.
7. Zasady i tryb pracy Rady Pedagogicznej, podejmowanie uchwał i wniosków zawarte są w regulaminie pracy Rady Pedagogicznej.
§12
Rada Rodziców
1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym rodziców uczniów szkoły.
2. Może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3. Rada Rodziców ustala regulamin działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo -Profilaktycznego,
b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
c) opiniowanie dni wolne od zajęć dydaktycznych,
6. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł – wydatkowanie funduszy musi być zgodne z regulaminem wydatków Rady Rodziców i obowiązującym prawem finansowym.
§ 13
Samorząd Uczniowski
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie jednej klasy tworzą Samorząd Klasowy.
2. Funkcję koordynatora samorządnej działalności uczniów w klasach, w sekcjach pełni Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3. Ilość członków Zarządu i zasady wybierania organów Samorządu określa regulamin.
4. Regulamin i plan pracy opracowuje Zarząd Samorządu z uwzględnieniem oczekiwań społeczności szkolnej oraz możliwości szkoły.
5. Dla zapewnienia współpracy Samorządu Uczniowskiego z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły, członkowie Samorządu wybierają w drodze wolnych wyborów dwóch opiekunów spośród nauczycieli (klasy IV-VIII).
6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, utrzymuje stały kontakt z samorządami klasowymi i organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.
8. Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele są zobowiązani do udzielania pomocy merytorycznej Samorządowi.
§ 14
Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych:
1. Wszystkie organy szkoły współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji oraz prawa.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
4. Rodzice i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły.
5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
6. Dyrektor szkoły przyjmuje wszelkie wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
7. Dyrektor jest mediatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, a kwestie sporne pomiędzy:
a) nauczycielami i rodzicami w drodze odwołań służbowych załatwia dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, organ prowadzący lub Kuratorium Oświaty,
b) między samorządem uczniowskim, Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną rozstrzyga dyrektor szkoły,
c) między rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły rozstrzyga rada pedagogiczna, organ prowadzący szkołę lub Kuratorium Oświaty.
Rozdział 4
Organizacja pracy szkoły:
§15
Szkoła Podstawowa Nr 49 w Gdyni realizuje podstawę programową i programy nauczania. Kształcenie oraz działalność wychowawczo-opiekuńczą szkoła realizuje w oparciu o zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, innowacje pedagogiczne i programy autorskie.
§ 16
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa złożona z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się:
1. Oddziały przedszkolne „0”realizujące program wychowania przedszkolnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami dla przedszkoli publicznych.
2. Klasy I – III realizujące program nauczania zgodny z odpowiednim ramowym planem nauczania.
3. Klasy IV – VIII realizujące program nauczania zgodny z odpowiednim ramowym planem nauczania.
4. Zasady prowadzenia religii i etyki regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku.
5. Lekcje religii i etyki są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, których rodzice zadeklarują to w formie oświadczenia pisemnego,
6. Szkoła organizuje zajęcia z doradztwa zawodowego według własnego programu w wymiarze określonym przez odrębne przepisy,
7. Działania uczniów na rzecz wolontariatu mają charakter dobrowolny, są realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz koordynowane przez pedagoga szkolnego,
8. Szkoła obejmuje rejon szkolny określony orzeczeniem organizacyjnym i egzekwuje wypełnianie obowiązku szkolnego. Zasady i tryb wypełniania przez uczniów obowiązku nauki określają odrębne przepisy.
9. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku Dz. U. Nr 83 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 141 z 2009 roku Dz.U 2013 poz. 520 Dz. U z 2015 r. poz. 843 i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
§ 17
1. Szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami uczniów wg rocznego harmonogramu.
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 18
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 15 maja każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę oraz Kuratorium Oświaty.
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się szczegółową liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Tygodniowy rozkład zajęć powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
4. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia. Szczegółowy rozkład zajęć w ciągu dnia ustala nauczyciel.
5. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem klas I-III i kół zainteresowań, podczas których nauczyciel może ustalić czas ich trwania nieprzekraczający 1 godziny, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy.
7. Zajęcia edukacyjne w klasach I-VIII są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 8 uczniów.
8. Oddział dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności może liczyć nie więcej niż 5 uczniów.
9. Oddział dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym liczy nie więcej niż 4 uczniów.
§ 19
1. W szkole istnieje możliwość realizowania zajęć obowiązkowych poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych, a także podczas wycieczek i zajęć pozalekcyjnych.
2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania obiadów.
3. Koszty żywienia pokrywają rodzice. W sytuacjach materialnie uzasadnionych, częściowo lub całkowicie koszty żywienia pokrywa się z budżetu gminy poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 20
Biblioteka
1. Biblioteka i czytelnia szkolna jest pracownią powołaną do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Do zadań biblioteki należy:
a) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych,
b) opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
c) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu oraz informowanie o zawartości zbiorów,
d) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez wystawki, konkursy, kiermasze, imprezy okolicznościowe.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Zasady korzystania z wypożyczalni określa szczegółowo regulamin biblioteki.
§ 21
Świetlica
1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.
3. W przerwach świątecznych i w czasie ferii zimowych szkoła zapewnia opiekę dla co najmniej 10 uczniów.
4. Regulamin świetlicy przewiduje zawieszenie ucznia w zajęciach świetlicowych w przypadku ,gdy uczeń lub uczennica nie stosuje się do przepisów regulaminu świetlicy, ze szczególnym naciskiem na zachowania agresywne, werbalne i fizyczne.
W przypadku wyżej wymienionych zachowań ,zostaną podjęte następujące działania:
Nauczyciel świetlicy powiadamia
a) wychowawcę
b) rodziców/opiekunów
c) dyrektora szkoły.
W sytuacji braku efektów podjętych wcześniej działań wychowawczych uczeń może zostać zawieszony w zajęciach świetlicowych przez dyrektora szkoły.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin.
§ 22
Stołówka szkolna
1. Szkoła organizuje żywienie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
2. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy, szkoła organizuje pomoc materialną dla dzieci i młodzieży w formie posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.
3. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.
4. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły może być równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez dyrektora szkoły.
5. Opłat dokonuje się w sekretariacie lub przelewem na konto szkoły od dnia 1 do 7 każdego miesiąca za obiady w bieżącym miesiącu.
6. Kwalifikacji uczniów na dożywianie, w tym bezpłatne, dokonuje komisja Rady Pedagogicznej powoływana przez dyrektora szkoły.
7. Zasady finansowania i organizacji żywienia w szkole regulują odrębne przepisy.
§ 23
Uroczystości szkolne odbywają się zgodnie z obowiązującym ceremoniałem.
§ 24
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi:
Szkoła współpracuje z instytucjami i placówkami wspomagającymi szkołę w realizacji działań wychowawczo-opiekuńczych.
1. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Celem współpracy jest:
a) uzyskanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
c) możliwie dokładna ocena osiągnięć dzieci i młodzieży,
d) diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
e) ustalenie działań zmierzających do optymalnego rozwoju uczniów
f) propagowanie osiągnięć Szkoły wśród osób zajmujących się diagnozowaniem osób z wadą słuchu.
2. W zakresie działań prewencyjnych, interwencyjnych - pełnomocnik ds. nieletnich KP w Gdyni, Straż Miejska.
3. W zakresie działań profilaktycznych -Zespół Kuratorów Rodzinnych Sądu Rejonowego w Gdyni, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Centrum Zdrowia Psychicznego.
4. W zakresie pomocy materialnej uczniom i ich rodzicom - Miejski i Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej.
§ 25
Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej
1. Szkoła jest apolityczna, a zatem mogą na jej terenie działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.
2. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami, uczelniami, placówkami nauki i kultury w zakresie działalności innowacyjnej.
3. Współpracę w wymienionymi w pkt 1 i 2 podmiotami szczegółowo określają odrębne porozumienia o współpracy.
4. Promuje integrację szkoły z lokalnym środowiskiem, a także współpracę z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę,
§ 26
Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo:
1. Kontroli podlegają przebywające na terenie szkoły osoby postronne.
2. W czasie trwania zajęć określonych szkolnym planem nauczania, uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły, bez pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).
Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć organizowanych przez szkołę nadzór sprawują:
1) w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele przedmiotu lub wychowawcy,
2) podczas przerw – nauczyciele dyżurujący, zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycieli,
3) w czasie wycieczek – nauczyciele organizatorzy oraz osoby wspomagające, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) podczas pobytu w świetlicy oraz w czasie spożywania posiłków w stołówce – nauczyciele dyżurujący,
5) w trakcie pobytu w bibliotece lub czytelni – nauczyciele bibliotekarze,
6) w czasie rekolekcji wielkopostnych – nauczyciele religii, nauczyciele przedmiotu i wychowawcy,
§ 27
Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do szkoły ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły i jego powrót do domu.
§ 28
Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia do realizacji zadań określonych w statucie szkoły.
§ 29
W drodze umów cywilno-prawnych szkoła udostępnia swoje pomieszczenia instytucjom zajmującym się działalnością oświatową i gospodarczą.
§ 30
Szkoła może przyjmować słuchaczy wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia między dyrekcją szkoły a władzami odpowiedniej uczelni.
§ 31
W klasach IV–VIII prowadzony jest przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie”. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają na piśmie zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach.
ROZDZIAŁ 5
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:
§ 32
Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny
Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z nauczanymi przedmiotami i są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1. Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
2. Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki.
3. Prawidłowa realizacja programów nauczania.
4. Pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem.
5. Doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni.
6. Dbanie o poprawność językową własną i uczniów.
7. Stwarzanie uczniom szczególnie zdolnym możliwości do poszerzania wiedzy, rozwoju zdolności i zainteresowań.
8. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu rozpoznania szczególnych uzdolnień ucznia lub trudności w uczeniu się.
9. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń i trudności w nauce w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
10. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i lokalnej społeczności.
11. Dobra i życzliwa współpraca z rodzicami/ opiekunami uczniów.
12. Kształtowanie atmosfery dobrej pracy, koleżeństwa, życzliwości wśród uczniów i pracowników.
13. Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedmiotu, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
14. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
15. Ocenianie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
16. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, których pracą kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
Zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem, opracowuje dla każdego dziecka IPET (indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny).
Do zadań zespołu należy:
1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (możliwości psychofizycznych) uczniów, zaplanowanie form wsparcia, a także rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań (uzdolnień) uczniów.
2. Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia, obejmującego ustalone przez zespół formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.
4. Ustalenie kierunku i harmonogramu działań w zakresie wsparcia dziecka i jego rodziny,
5. Wsparcie rodziców dziecka i przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad rozwojem dziecka.
§ 33
Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach i oddziałach zerowych wychowawcom klas i oddziałów.
Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1. Tworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów.
2. Otaczać indywidualną opieką i wspierać ucznia w pokonywaniu trudności.
3. Współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie oraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.
4. Utrzymywać kontakt z rodzicami/ opiekunami uczniów, informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły.
5. Systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw społecznych i obywatelskich.
6. Podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
7. Opracować treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zgodne z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.
8. W sytuacjach trudnych ma prawo do korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w szkole lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
9. Prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.
§ 34
Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny w szczególności za:
1. Dobór księgozbioru,
2. Za zabezpieczenie i utrzymanie księgozbioru w należytym stanie,
3. Za rozwój czytelnictwa,
4. Prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,
5. Organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły,
6. Organizuje konkursy i wystawy,
Szczegółowe zasady zawarte są w osobnym regulaminie.
§ 35
Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia uczestniczą w szerzeniu oświaty zdrowotnej współpracując w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia.
Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§ 36
Pedagog i psycholog szkolny:
Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawują pedagog i psycholog szkolny, do obowiązków których należy w szczególności:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
3. Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizujący m indywidualny program lub tok nauki.
4. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
6. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami wspomagającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły oraz z instytucjami wspierającymi rodzinę.
7. Opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy.
Logopeda:
Sprawuje opiekę nad mową i rozwijaniem umiejętności w komunikowaniu się uczniów.
Do zadań logopedy należy: 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 2. Prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczniów (w tym porozumiewanie się metodami komunikacji alternatywnej)
§ 37
Pomoc nauczyciela
1. Pomoc dzieciom i uczniom w wykonywaniu czynności samoobsługowych, w tym korzystaniu z toalety, dbaniu o higienę co wiąże się z koniecznością udania się z dzieckiem lub uczniem do toalet (wyjścia poza salę lekcyjną). W tym czasie pracownik ten sprawuje opiekę nad dzieckiem i uczniem zgodnie z zakresem swoich obowiązków i postanowieniami statutu (art. 98 ust.1 pkt 7 ustawy - Prawo Oświatowe)
2. Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, na prośbę nauczyciela i pomoc dziecku zgodnie z jego możliwościami i potrzebami psychofizycznymi
ROZDZIAŁ 6
Uczniowie szkoły
§ 38
1. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 250 i zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U 2013 poz.7) i Rozporządzenia MEN z dnia 30 lipca 2015 r. Dz. U. poz. 1202
2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci sześcioletnie.
3. Do szkoły uczęszczają uczniowie od siódmego do piętnastego roku życia.
4. Szkoła jest placówką dla osób wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
5. Szkoła przeznaczona jest dla:
a) osób niesłyszących i słabo słyszących,
b) osób niesłyszących i słabo słyszących z dodatkowymi dysfunkcjami, w tym niepełnosprawnych intelektualnie i niedowidzących,
c) osób niesłyszących i słabo słyszących z dysfunkcją narządu ruchu,
d) osób z zaburzeniami komunikacji o cechach afazji.
6. Uczniem szkoły jest dziecko od 6 do 18 roku życia, które zostało przyjęte na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię psychologiczno–pedagogiczną i wniosku rodzica oraz skierowania przez organ prowadzący, w przypadku ucznia spoza Gdyni
7 . Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat lub 9 w przypadku odroczenia od obowiązku szkolnego i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
8. Uczniowi można wydłużyć okres nauki o 1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym oraz o 2 na drugim etapie edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
9. Decyzję o wydłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. opracowania indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych oraz zgody rodziców ucznia
10. Szkoła organizuje:
a) Obowiązkową naukę języka angielskiego od klasy pierwszej.
b) Naukę religii i etyki.
c) Zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
§ 39
Prawa i obowiązki ucznia:
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej. Obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce.
2. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz przed cyberprzemocą.
3. Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.
4. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
6. Przynależności do organizacji działających w środowisku szkolnym.
7. Działań w zakresie wolontariatu .
8. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
9. Otrzymywania pomocy w wypadku trudnej sytuacji materialnej.
10. Korzystania:
a) z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki w określonych godzinach i pod opieką nauczyciela,
b) ze świetlicy szkolnej,
c) sprzętu sportowego za zgodą i pod opieką nauczyciela,
d) nagród rzeczowych i upominków za osiągnięcia szkolne finansowanych przez Radę Rodziców SP 49 a przyznawanych decyzją Rady Pedagogicznej,
§ 40
Uczeń ma obowiązek:
1. Dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, klasy oraz szanowania i wzbogacania jej tradycji.
2. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie.
3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
4. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój osobisty.
5. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności:
a) szanowania mienia szkolnego,
b) przestrzegania porządku szkolnego, dbania o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
6. Przebywania w budynku szkolnym aż do zakończenia lekcji.
7. Usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły (zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny).
8. Dbania o schludny wygląd, stosowny strój oraz noszenia obuwia zmiennego.
9. Nieużywania telefonu komórkowego oraz urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela. Dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły w czasie przerw.
10. Właściwego, opartego na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
§ 41
Nagrody i kary:
1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
b) wzorową postawę,
c) wybitne osiągnięcia,
2. W szkole stosuje się poniższe rodzaje nagród:
a) pochwała wychowawcy wobec klasy,
b) pochwała dyrektora wobec klasy,
c) pochwała dyrektora wobec szkoły,
d) wyróżnienie wzorowych uczniów klas I-III nagrodą książkową, w klasach IV-VIII uzyskaniem świadectwa z paskiem i nagrodą książkową po spełnieniu następujących warunków:
- uzyskanie w wyniku klasyfikacji średniej oceny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75,
- uzyskania z zachowania wzorowej lub bardzo dobrej oceny,
3. Nagroda może mieć formę:
a) pochwały ustnej,
b) pochwały pisemnej w dzienniku elektronicznym,
c) nagrody rzeczowej lub książkowej,
d) uczestnictwa w imprezie grupowej (np. wycieczki, zabawy),
e) listu gratulacyjnego do rodziców,
4. Wniosek w sprawie przyznawania nagrody mogą składać:
a) nauczyciel, samorząd klasowy wspólnie z wychowawcą klasy,
b) organizacja uczniowska,
c) Rada Rodziców,
5. Rada Pedagogiczna, w zależności od możliwości finansowych, ma prawo przyznawać nagrody rzeczowe i niematerialne dla uczniów klas I-VIII szczególnie wyróżniających się w nauce, zachowaniu i pracy na rzecz szkoły przez cały okres pobytu w szkole.
6. Tryb postępowania w sprawie nagród:
a) rodzic/opiekun ma prawo odwołania się od nagrody do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, w ciągu trzech dni od powiadomienia ucznia,
b) w wyniku odwołania nagroda może być utrzymana bądź zmieniona a decyzja zostanie przekazana uczniowi oraz rodzicom/ opiekunom prawnym,
7. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły
a) upomnieniem wychowawcy,
b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
c) zastosowaniem środków wychowawczych nakładanych przez dyrektora takich jak: przeproszenie pokrzywdzonego, wykonywanie zadań na rzecz szkoły,
d) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do udziału w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz,
f) ocenę naganną z zachowania za czyny zagrażające życiu i zdrowiu uczniów,
g) przesunięciem ucznia do innej klasy,
h) przesunięciem ucznia do innej szkoły podstawowej, jeśli nie jest w obwodzie szkoły i podlega obowiązkowi szkolnemu, chyba, że ukończył 15 lat oraz kurator zwolnił go od spełnienia obowiązku szkolnego,
8. Za zniszczenie mienia szkolnego uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną zgodnie z przepisami prawa.
9. Tryb postępowania w sprawie kar:
a) rodzic/opiekun ma prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, w ciągu trzech dni od powiadomienia ucznia,
b) w wyniku odwołania kara może być utrzymana, złagodzona lub uchylona,
c) szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o zastosowania wobec niego kary,
10. Za zgodą Pomorskiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary następuje w przypadkach, gdy: (art.98, ust.1, pkt 20)
a) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa,
b) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę,
c) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz uniemożliwia realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych szkoły.
ROZDZIAŁ 7
Dokumentacja i przebieg nauczania
§ 42
1. Szkoła prowadzi księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Szkoła prowadzi księgi uczniów.
§ 43
Szkoła prowadzi dokumentację zajęć edukacyjnych w postaci elektronicznej.
§ 44
1. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Do dziennika dołączony jest program zajęć.
2. Szkoła prowadzi dziennik zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Do dziennika dołączony jest indywidualny program.
§ 45
1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki arkusz ocen.
2. Wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze ucznia, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów, protokołach Rady Pedagogicznej, informacji o wyniku sprawdzianu. Arkusz ocen wypełnia wychowawca klasy.
3. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu szkoły jest uchwała Rady Pedagogicznej.
4. Prowadzenie arkusza ocen regulują odrębne przepisy.
§ 46
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ 8 Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów §47
1. Ocenianiu podlegają:
a. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b. zachowanie ucznia.
2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
b. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
d. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
e. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia
f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
g. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.
§48
Wymagania edukacyjne i procedury informowania rodziców i uczniów
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej o kryteriach oceniania zachowania.
2. Uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych na poszczególnych zajęciach, przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, a rodzice od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
3. Wychowawca na lekcji wychowawczej informuje uczniów o kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a rodziców na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
4. Podstawowym dokumentem służącym do informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce, zachowaniu oraz innych sprawach dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole jest e-dziennik oraz karty obserwacji w przypadku klas 1-3
5. Inne sposoby przekazywania informacji:
a. zebrania z rodzicami w formie stacjonarnej lub on-line – według ustalonego na początku każdego roku szkolnego kalendarium;
b. indywidualne spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb;
c. rozmowa telefoniczna;
d. pisma urzędowe;
e. strona internetowa szkoły, e- mail;
f. gabloty informacyjne przy głównym wejściu szkoły;
g. korzystanie z dokumentów wewnątrzszkolnych w centrum informacji szkoły (biblioteka).
6. Rodzice uczniów są zobowiązani do bieżącej kontroli e-dziennika oraz potwierdzania swoim podpisem faktu zapoznania się z pracą pisemną. §49
Jawność ocen
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
2. Na prośbę/wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom /prawnym opiekunom na terenie szkoły.
4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu po terminie ich sprawdzenia. Uczeń ma prawo wykonać zdjęcie/kopię otrzymanej pracy.
5. Rodzice otrzymują do wglądu prace pisemne w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.
6. Nauczyciel przechowuje prace pisemne w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.
7. W klasach I-III sprawdziany są udostępniane na 3 dni i po tym czasie powinny wrócić do nauczyciela. §50
Zasady oceniania
1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie półrocza zaplanować sposoby i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.
2. W klasach I-III podsumowanie wyników nauczania dokonywane jest dwa razy w ciągu roku szkolnego. Raz w ciągu każdego półrocza rodzice mają wgląd w karty obserwacji.
3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w każdym półroczu bez ponoszenia konsekwencji - zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba zgłoszeń zostają ustalone z nauczycielem na początku roku zgodnie z Ocenianiem Przedmiotowym.
4. Ocenę do e-dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać w dniu jej wystawienia, z wyjątkiem sytuacji niezależnych od nauczyciela (problemy techniczne związane ze sprzętem).
5. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania twórcze.
6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala z nim termin i sposób wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.
7. Uczeń może poprawiać oceną w formie i terminie ustalonym z nauczycielem danego
§51
Obniżenie wymagań edukacyjnych.
1. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia
c. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
d. objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania;
e. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
2. Nauczyciel o uzdolnieniach i osiągnięciach lub trudnościach w nauce i zachowaniu informuje ucznia i rodziców na bieżąco, dokonując wpisu do e-dziennika oraz podczas zebrań i spotkań indywidualnych (konsultacji) .
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
a. w pracach pisemnych wpisuje komentarz ze wskazaniem liczby punktów;
b. w przypadku odpowiedzi ustnej i pozostałych form oceniania wskazuje mocne i słabe strony odpowiedzi, pracy, sposób poprawy i wskazówki do dalszego rozwoju.
§52
Zwolnienie z zajęć ze względów zdrowotnych
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanego przez lekarza, na czas określony.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie zaświadczenia o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanego przez lekarza, na czas określony.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” §53
Ocenianie bieżące w klasach 1-3 i IV-VIII
W szkole obowiązują następujące kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:
1. w klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne mają formę oceny opisowej, (poza ocenianiem religii i etyki) określają poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania;
2. ocenianie bieżące ucznia w klasach I - III prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego prac pisemnych, odpowiedzi ustnych i innych form aktywności, informacje gromadzone są w: dokumentacji wychowawcy, kartach obserwacji, zbiorach wytworów ucznia (np. tygodniówkach, pracach klasowych, kartkówkach i inne)
3. Ocenianie w klasach I – III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach.
4. Od klasy IV nauczyciel ocenia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, uwzględniając różne formy pracy:
a. odpowiedzi ustne,
b. prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe i inne
c. samodzielną pracę na lekcji,
d. pracę w grupie,
e. prace artystyczne i techniczne,
f. ćwiczenia ruchowe,
g. wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych,
h. aktywność na zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,
i. prace dodatkowe,
j. udział ucznia w zawodach,
5. Częstotliwość oceniania polega na:
a. bieżącym ocenianiu w trakcie lekcji,
b. ocenianiu po omówieniu działu programowego,
c. ocenianiu na koniec okresu i roku szkolnego,
d. każdy uczeń ma prawo uzyskać co najmniej trzy oceny w ciągu jednego okresu (w miarę możliwości jedną ocenę w ciągu miesiąca),
6. Nauczyciel może zorganizować następujące prace pisemne:
a. kartkówkę – z trzech ostatnich lekcji, nie dłuższą niż 10 minut, nie musi być zapowiedziana, wyjątek stanowi klasa czwarta ( kartkówkę wpisuje nauczyciel do dziennika elektronicznego)
b. sprawdzian, pracę klasową, test – nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem powiadamia uczniów, wpisując do dziennika elektronicznego
c. w ciągu tygodnia mogą być nie więcej niż trzy prace klasowe -testy .
7. Nauczyciel prace pisemne odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
8. Uczeń wracający po dłuższej nieobecności (powyżej dwóch tygodni), ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć edukacyjnych i prac pisemnych (po uzgodnieniu terminu z nauczycielem uczącym uczeń nadrabia zaległości).
9. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek napisać pracę po powrocie do szkoły w terminie do 2 tygodni lub w terminie ustalonym przez nauczyciela.
10. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace pisemne w ciągu dwóch tygodni i poinformować uczniów o uzyskanych ocenach.
11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom, nauczyciel przedmiotu omawia pisemne prace uczniów na swojej lekcji, uczeń ma prawo zrobić zdjęcie pracy.
12. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego.
13. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów i prac klasowych oraz testów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny), a w przypadku ocen wyższych może
poprawić ocenę raz w okresie (w dzienniku wpisuje się obok oceny pierwszej ocenę poprawioną, ale tylko wyższą).
14. Po uzgodnieniu terminu z nauczycielem uczeń może dokonać poprawy oceny również z pozostałych form oceniania.
15. W ciągu okresu uczeń ma prawo dwukrotnie nie odrobić pracy domowej (za każdy kolejny brak otrzymuje ocenę niedostateczną).
16. W klasach czwartych przez pierwsze trzy tygodnie nauczyciel stawia oceny na życzenie ucznia.
17. Uczeń który w trakcie pisania sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy, otrzymuje z pracy ocenę niedostateczną. Te same zasady odnoszą się do pisemnych prac domowych ( korzystanie z wytworów pracy innych osób).
18. Przy pracach pisemnych (testy, praca klasowa, sprawdziany, kartkówki) stosuje się procentowe obliczanie punktów z przypisanymi stopniami:
96%-100% - celujący (6)
85% – 95% bardzo dobry (5)
68 – 84% dobry (4)
50 – 67% - dostateczny (3)
30 – 49% - dopuszczający (2)
0 – 29% - niedostateczny (1)
18. Skala ocen % dla uczniów posiadających opinię i orzeczenie PPP
90– 100% - celujący (6)
80– 89% - bardzo dobry (5)
60– 79% - dobry (4)
40– 59% - dostateczny (3)
20– 39% - dopuszczający (2)
0– 19% - niedostateczny (1)
19. Pracom pisemnym przyporządkowana jest średnia ważona, którą oblicza e-dziennik.
20. Wagi są wyświetlane przy ocenach w e-dzienniku.
21. Wagi ocen są jednakowe dla poszczególnych przedmiotów:
a. praca klasowa,/sprawdzian/test/dyktando ma wagę równą 5,
b. sukces w konkursie ma wagę 5,
c. kartkówka/odpowiedź ustna/recytacja/wypracowanie ma wagę równą 4
d. słuchanie/czytanie ze zrozumieniem( dotyczy j. obcych) ma wagę 4,
e. praca metodą projektu ma wagę 4,
f. reprezentowanie szkoły ( uroczystości, zawody) ma wagę 4,
g. czytanie fonetyczne( dotyczy j. obcych) ma wagę 3,
h. praca domowa/zadania praktyczne/ prezentacja/referat ma wagę 3,
i. aktywność/praca na lekcji/praca w grupie/przygotowanie do lekcji ma wagę 2.
22. Średnia ocen zależy od wagi poszczególnych ocen.
23. W klasach IV-VIII uczeń może poprawić oceny (1,2,3) ze sprawdzianów i prac klasowych; wpisane do dziennika są obie oceny, lecz liczona do średniej jest tylko lepsza ocena.
§54
Kryteria ogólne na poszczególne oceny.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań na poszczególne stopnie szkolne:
1) stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia /główne i pierwszorzędne kryterium przy ustaleniu oceny/; b) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;
2) stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który: a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie; b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry – otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie; b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który: a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne do dalszego kształcenia;
5) stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych; b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: a) nie spełnia wymagań wyżej wymienionych kryteriów ocen pozytywnych (czyli uczeń nie opanował wiadomości zawartych w podstawie programowej nauczania dla danej klasy, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, b) nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie pracuje na lekcji, nie korzysta ze źródeł informacji nawet przy pomocy nauczyciela).
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki , plastyki należy w szczególności brać pod uwagę zaangażowanie, przygotowanie do lekcji i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§55
Ocenianie zachowania w klasach 1-3.
1. Ocena zachowania ma charakter opisowy.
2. Ocenę zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając:
➢ opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia,
➢ opinię pracowników szkoły,
➢ opinię pedagoga i psychologa szkolnego.
3. Przy formułowaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, podczas wyjść, wycieczek i zielonych szkół oraz gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania.
4. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.
5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary zachowania:
➢ zachowanie ucznia na lekcji
➢ udział ucznia w życiu klasy i szkoły
➢ umiejętność funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej
➢ dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia
➢ wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia
➢ kultura osobista i postawa ucznia
➢ rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia poprzez samodoskonalenie. §56
Ocenianie zachowania w klasach IV-VIII
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków przyjętych w Statucie Szkoły w szczególności:
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 dbałość o dobro i tradycje szkoły;
 dbałość o piękno mowy ojczystej;
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;
 okazywanie szacunku innym osobom;
 respektowanie zasad savior-vivre
 dbałość o estetykę ubioru codziennego (strój powinien zakrywać ramiona i brzuch, włosy nie mogą być farbowane, a fryzura nie może utrudniać pracy na zajęciach);
 dbałość o właściwy strój na zajęciach wychowania fizycznego, w tym również na basen;
 dbałość o to, aby biżuteria nie zagrażała bezpieczeństwu ucznia (nie należy nosić długich kolczyków, długich łańcuszków i innych wisiorków);
 dbałość o higienę osobistą (konieczność zmiany obuwia na terenie szkoły);
 przychodzenie w stroju galowym na uroczystości szkolne, zwłaszcza w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, na różnego rodzaju apele, konkursy;
2. W klasach IV-VIII oceną wyjściową jest ocena dobra. Śródroczną, roczną, końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe otrzymuje uczeń, który: zna i przestrzega Statut Szkoły, dba o dobre imię szkoły, prezentuje wzorową kulturę osobistą w Szkole i poza nią, dba o piękno mowy ojczystej, dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy, koleżeński, sprawiedliwy, opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów, jest pilny i systematyczny, wzorowo wypełnia obowiązki, twórczo angażuje się w życie klasy i Szkoły, punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, aktywnie uczestniczy w zajęciach on-line, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
2) bardzo dobre otrzymuje uczeń, który, zna i przestrzega Statutu Szkoły , wyróżnia się kulturą osobistą, zawsze stosuje formy grzecznościowe, z życzliwością i odpowiedzialnie współpracuje z innymi, dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, systematycznie pracuje, solidnie wykonuje obowiązki, zgłasza się do pracy na rzecz klasy i Szkoły i bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, aktywnie uczestniczy w zajęciach online, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
3) dobre otrzymuje uczeń, który okazuje szacunek innym osobom, stosuje formy grzecznościowe i kulturalne słownictwo, dba o bezpieczeństwo własne i innych osób, w sytuacjach konfliktowych dąży do zgody, na ogół przestrzega Statut Szkoły, ustalenia władz szkolnych, nauczycieli i Samorządu Szkolnego, stara się angażować w życie klasy i Szkoły, systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach online, punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
4) poprawne otrzymuje uczeń, który w stosunku do innych osób na ogół stosuje formy grzecznościowe i kulturalne słownictwo, stara się okazywać szacunek innym osobom, dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, w sytuacjach konfliktowych nie unika odpowiedzialności, stara się rozwiązywać spory bez agresji, stara się przestrzegać
Statutu Szkoły, zachęcony stara się angażować w życie klasy i Szkoły, stara się punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, ma godziny nieusprawiedliwione
5) nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy czym zakres i poziom uchybień nie jest duży.
6) naganne otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną przy czym zakres i poziom uchybień jest bardzo duży §57
Zasady oceniania zachowania.
1.Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną, roczną, końcową ustala wychowawca klasy zgodnie z następującą procedurą:
a. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia ogólnego lub indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
b. wychowawca uwzględnia pisemną ocenę zachowania danego ucznia zaproponowaną przez każdego z nauczycieli uczących w danej klasie i pedagoga szkolnego;
c. wychowawca zasięga opinii uczniów danej klasy w formie pisemnej oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami;
d. wychowawca uwzględnia opinię ucznia, którą uzyskuje w formie pisemnej samooceny;
e. wychowawca podaje uczniom przewidywane oceny na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. W wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić od w/w procedury wnioskując do Rady Pedagogicznej o zmianę przewidywanej oceny zachowania.
3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca wystawia ocenę za pierwszy semestr;
4. Ocena końcoworoczna zachowania jest średnią ocen z I i II semestru, wskazaniem jest dziennik elektroniczny. Informację o wyróżnieniach, pochwałach, upomnieniach, naganach dotyczących ucznia i wpływających na zachowanie, mają prawo wpisywać: wychowawca, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Wszystkie informacje są podpisane i datowane. Ostatecznie o ocenie decyduje wychowawca z uzasadnieniem.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6. O ocenie przewidywanej wychowawca informuje rodziców przez e-dziennik,
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia SP, u którego stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§58
Klasyfikacja
1. W szkole przeprowadzana jest klasyfikacja:
1) śródroczna;
2) roczna.
2. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zamieszczanym na stronie internetowej szkoły.
3. Na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania w formie wpisu do dziennika lekcyjnego.
4. O przewidywanym stopniu niedostatecznym należy powiadomić ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
7. Ocena proponowana na półrocze może zawierać + lub -.
8. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny zachowania wychowawca rozpoczyna od wystawienia proponowanej oceny zachowania. O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej należy powiadomić ucznia i jego rodzica miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, dokonując wpisu w dzienniku lekcyjnym. W przypadku zmiany oceny pozytywnej na negatywną należy to zrobić niezwłocznie.
9. Począwszy od klasy IV wyróżnienie za naukę otrzymują ci uczniowie, którzy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie.
10. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
11. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
13. W szkole obowiązują następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania:
1) uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z pisemną prośbą o umożliwienie uczniowi uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
2) uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć edukacyjnych, jeśli proponowana przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona, a w drugim okresie roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych z danego przedmiotu lub wykorzystał możliwość ich poprawy
3) ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu;
4) sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli danego przedmiotu i umieszczonych na stronie internetowej szkoły;
5) sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych;
6) pytania, ćwiczenia lub zadania praktyczne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący w porozumieniu z członkiem komisji, stopień trudności pytań lub ćwiczeń musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń;
7) warunkiem przystąpienia ucznia do sprawdzianu jest złożenie przez ucznia, jego rodziców bądź wychowawcę oddziału u dyrektora szkoły pisemnej prośby (umotywowanego podania) w przeciągu 3 dni od podania proponowanej oceny;
8) sprawdzian będzie się odbywał nie później niż 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
9) do sprawdzianu dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych – egzaminator,
c) nauczyciel tych samych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych – członek komisji,
10) w sprawdzianie mogą również uczestniczyć bez prawa głosu:
a) przedstawiciel rady rodziców – na wniosek ucznia,
b) doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora,
c) wychowawca klasy,
11) ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej i jest ostateczna;
12) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół;
13) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i notatkę z odpowiedzi;
14) uczeń do dnia ustalenia ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (najpóźniej do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) może
starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z kryteriami zachowania;
15) w zależności od dalszego zachowania ucznia w okresie od dnia ustalenia proponowanej oceny rocznej zachowania, ocena może ulec zmianie zgodnie z kryteriami oceniania zachowania;
16) uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
17) ocena zachowania może zostać zmieniona w przypadku, gdy uczeń na piśmie złoży przekonujące dowody spełnienia wymagań na ocenę, o którą wnioskuje, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w kryteriach oceniania zachowania;
18) wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
a. dyrektor lub wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
b. wychowawca klasy,
c. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie,
d. pedagog,
e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f. przedstawiciel rady rodziców,
19) ustalona przez komisję roczna ocena zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej;
20) z posiedzenia komisji sporządza się protokół;
21) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
a. uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
b. uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady pedagogicznej,
c. ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą,
d. ucznia realizującego indywidualny tok nauki,
22) ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
23) tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy;
24) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom; dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.
14. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej w ostatnim tygodniu ferii letnich. Raz w ciągu danego etapu edukacyjnego RP uwzględniając
możliwości edukacyjne ucznia może promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego) pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
§59
Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy lub egzaminy poprawkowe z tych zajęć.
2. Uczeń ma prawo (nie obowiązek!) przystąpić do egzaminu poprawkowego wyłącznie na podstawie podania złożonego do Dyrektora Szkoły przez rodzica lub prawnego opiekuna . Rada Pedagogiczna nie ma kompetencji decydowania o przystąpieniu ucznia do egzaminu poprawkowego.
3. Podanie, o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć w Sekretariacie Szkoły najpóźniej w terminie do trzech dni od dnia rocznej klasyfikacji.
4. Rezygnacja z prawa do egzaminu poprawkowego jest równoznaczna z powtarzaniem klasy.
5. Egzamin poprawkowy przysługuje także uczniowi, który przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę niedostateczną, pod warunkiem, że liczba egzaminów poprawkowych tego ucznia nie przekroczy dwóch.
6. Niezgłoszenie się na egzamin klasyfikacyjny nie daje prawa do zdawania egzaminu poprawkowego .
7. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić także uczeń będący w ostatniej klasie szkoły.
8. Uczeń klasy programowo najwyższej, który zda na ocenę pozytywną egzamin poprawkowy w sierpniu, może samodzielnie poszukiwać szkół ponadpodstawowych, które będą skłonne przyjąć go do klasy, lub zwrócić się z prośbą do kuratorium oświaty o wskazanie szkół ponadpodstawowych, które dysponują wolnymi miejscami i do których może zostać przyjęty, po przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.
§60
Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po klasyfikacji rocznej, ale nie po klasyfikacji śródrocznej.
2. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są w ostatnim tygodniu wakacji.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. §61
Forma egzaminu poprawkowego.
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a ocena z egzaminu powinna odzwierciedlać wiedzę ucznia zaprezentowaną podczas obydwu tych części.
2. Wyjątek stanowi egzamin poprawkowy z: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki / zajęć technicznych, informatyki / zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, z których to zajęć egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Pytania egzaminacyjne zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym.
4. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał danego przedmiotu z całego roku szkolnego.
§62
Ocenianie na egzaminie poprawkowym.
1. Egzamin poprawkowy powinien umożliwiać zdającemu otrzymanie każdej oceny spośród obowiązującej skali ocen, a nie tylko oceny dopuszczającej.
2. Zestaw pytań przygotowany przez nauczyciela na egzamin poprawkowy powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych. Oznacza to, że stopień trudności pytań powinien być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z danych zajęć edukacyjnych i umożliwiać uczniowi uzyskanie każdej z ocen w obowiązującej skali ocen.
§63
Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego
1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( w czerwcu).
2. O ustalonych terminach egzaminów Dyrektor Szkoły informuje pisemnie za pośrednictwem Wychowawcy Klasy uczniów i jego Rodziców / Opiekunów Prawnych.
3. Nieobecności podczas egzaminów poprawkowych mogą być usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
4. Zwolnienie lekarskie, o którym mowa powyżej należy przedłożyć w Sekretariacie Szkoły najpóźniej w ciągu trzech dni od wyznaczonej pierwotnie daty egzaminu.
§64
Komisja egzaminacyjna.
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 2)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
4. Powołanie komisji egzaminacyjnej powinno mieć formę pisemną.
§65
Protokół egzaminacyjny.
1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół , zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2. Do protokołu dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
3. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§66
Termin dodatkowy egzaminu.
1. W przypadku niezgłoszenia się ucznia na egzamin poprawkowy należy uzupełnić protokół informacją o niezgłoszeniu się ucznia na egzamin, a następnie poczekać na usprawiedliwienie nieobecności.
2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
3. Konsekwencje niezdania egzaminu poprawkowego
1. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna.
2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one – zgodnie ze szkolnym planem nauczania – realizowane w klasie programowo wyższej.
4. Warunkiem takiej promocji jest przystąpienie ucznia do egzaminu poprawkowego. Dopiero przystąpienie do egzaminu i niezdanie go otwiera możliwość promowania z oceną niedostateczną.
§67
Świadectwo po egzaminie poprawkowym.
1. Uczniowi mającemu zaplanowany egzamin poprawkowy nie należy wydawać żadnego świadectwa aż do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Uczeń zdający egzaminy poprawkowe otrzymuje świadectwo po przystąpieniu do nich, o treści zależnej od ich wyników.
2. Na świadectwie nie zamieszcza się informacji o poprawce, a jedynie ocenę uzyskaną na egzaminie.
3. Informacja o przystąpieniu i wyniku egzaminu poprawkowego znajdzie się natomiast w arkuszu ocen ucznia.
4. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego albo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez Radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników, odpowiednio, promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.
5. Ocenę ustala komisja przeprowadzająca egzamin poprawkowy i jest ona ostateczna, nie podlega zatwierdzaniu przez radę pedagogiczną.
§68
Odwołanie od oceny z egzaminu klasyfikacyjnego.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku zastrzeżeń do oceny z egzaminu poprawkowego termin ich zgłoszenia wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
4. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
ROZDZIAŁ 9 §69 Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 1. Na terenie szkoły organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. 2. Zajęcia organizowane są na podstawie obowiązującej w szkole procedury organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3. Powołany zespół wczesnego wspomagania prowadzi wymaganą dokumentację. ROZDZIAŁ 10 §70 Postanowienia końcowe 1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z przepisami. 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 3. Statut niniejszy jest nadrzędnym aktem prawnym obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 53 w Gdyni. 4. Zmiany w statucie szkoły zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. §71 Nowelizacja statutu następuje na wniosek Rady Pedagogicznej a zmiany są rejestrowane na końcu statutu. Po trzech zmianach Rada Pedagogiczna w drodze uchwały upoważnia dyrektora do przygotowania a następnie opublikowania tekstu jednolitego statutu szkoły.

 

STATUT
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH
W GDYNI
Spis treści:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
DZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
DZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
DZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
DZIAŁ V
SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY
DZIAŁ VI
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO
DZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Statut opracowany na podstawie aktualnych przepisów prawa.
DZIAŁ IDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.POSTANOWIENIA OGÓLNE.
ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJNAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE.E O SZKOLE.
§ 1§ 1
1
1. XV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni mieści się przy ulicy gen. Józefa Hallera 9.. XV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni mieści się przy ulicy gen. Józefa Hallera 9.
Jest szkołą działającą na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Jest szkołą działającą na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -- Prawo oświatowe, zwPrawo oświatowe, zwanej anej dalej „ustawą” oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,dalej „ustawą” oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
2
2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: . Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) szkole
1) szkole –– należy przez to rozumieć XV Liceum Ogólnokształcące dla Dzieci Niedosłyszących w należy przez to rozumieć XV Liceum Ogólnokształcące dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni; Gdyni;
2) uczniach
2) uczniach –– należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w XV Liceum Ogólnokształcącym należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w XV Liceum Ogólnokształcącym dla Dzieci Niedosłyszących; dla Dzieci Niedosłyszących;
3) rodzicach
3) rodzicach –– należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) naucz
4) nauczycielach ycielach –– należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w XV Liceum należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni ; Ogólnokształcącym w Gdyni ;
5) Dyrektorze szkoły
5) Dyrektorze szkoły –– należy przez to rozumieć Dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego dla należy przez to rozumieć Dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego dla dzieci Niedosłyszących w Gdyni. dzieci Niedosłyszących w Gdyni.
§ 2§ 2
1
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gdynia. Siedziba Organu prowadzącego szkołę mieści . Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gdynia. Siedziba Organu prowadzącego szkołę mieści się przy ulicy Józefa Piłsudskiego.się przy ulicy Józefa Piłsudskiego.
2.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.
3
3. Obsługę . Obsługę administracyjnoadministracyjno--finansową szkoły prowadzi Miejskie Biuro Finansów Oświatyfinansową szkoły prowadzi Miejskie Biuro Finansów Oświaty
4
4. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej oraz . Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 3§ 3
1
1. Nauka w szkole prowadzona jest w cyklu czteroletnim i systemie 8 semestrów, z zastrzeżeniem . Nauka w szkole prowadzona jest w cyklu czteroletnim i systemie 8 semestrów, z zastrzeżeniem ustępów 10 ustępów 10 –– 13 niniejszego paragrafu.13 niniejszego paragrafu.
2
2. Nabór do Liceum odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.. Nabór do Liceum odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.
3
3. Liceu. Liceum Ogólnokształcące, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie m Ogólnokształcące, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
4.
4. W szkole ustalone są, zgodnie z przepisami dotyczącymi ramowych planów nauczania, klasy z W szkole ustalone są, zgodnie z przepisami dotyczącymi ramowych planów nauczania, klasy z przedmiotami rozszerzonymprzedmiotami rozszerzonymi. i.
55. Szkoła prowadzi klasy z innowacyjnymi programami i formami nauczania. . Szkoła prowadzi klasy z innowacyjnymi programami i formami nauczania.
6.
6. Klasa może liczyć od 3 do 8 uczniów. Klasa może liczyć od 3 do 8 uczniów.
7
7. Szkoła umożliwia uczniom uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, religii i . Szkoła umożliwia uczniom uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, religii i etyki.etyki.
8.
8. Szkoła umożliwia Szkoła umożliwia absolwentom tworzenie stowarzyszeń wspierających jej działalność. absolwentom tworzenie stowarzyszeń wspierających jej działalność.
9.
9. Szkoła umożliwia naukę obcokrajowcom na zasadach określonych w polskim ustawodawstwie Szkoła umożliwia naukę obcokrajowcom na zasadach określonych w polskim ustawodawstwie oświatowym. oświatowym.
10.
10. Szkoła używa pieczęci urzędowych: Szkoła używa pieczęci urzędowych:
1)okrągłej o średnicy 35 mm z godłem;1)okrągłej o średnicy 35 mm z godłem;
2) okrągłej o średnicy 20 mm z godłem. 2) okrągłej o średnicy 20 mm z godłem.
11.
11. Szkoła używa pieczęci szkolnych: Szkoła używa pieczęci szkolnych:
1212. Szkoła używa tablic: XV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.. Szkoła używa tablic: XV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.
13,
13, Nauka w szkole jest bezpłatna.Nauka w szkole jest bezpłatna.
14
14. Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież niesłysząca i . Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież niesłysząca i słabosłysząca zakwalifikowana do słabosłysząca zakwalifikowana do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
DZIAŁ IIDZIAŁ II
CELE I CELE I ZADANIA SZKOŁYZADANIA SZKOŁY
§ 4§ 4
11. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w . Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczoprzepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo--profilaktycznego. Ceprofilaktycznego. Celem lem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie go do psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie go do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.
2.2. W szczególności szkoła:W szczególności szkoła:
1) kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we współczesnym
1) kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie; świecie;
2) kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w
2) kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce; nauce;
3) umożliwia absolwentom
3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, przygotowując ich do kształcenia przez całe życie;przygotowując ich do kształcenia przez całe życie;
4)zapewnia warunki niezbędne do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i
4)zapewnia warunki niezbędne do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego poprzez:fizycznego poprzez:
a) świadome stosowanie się do różnego typu
a) świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych; przepisów szkolnych i ogólnych;
b) kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku;
b) kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku;
c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole;
c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole;
d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy;
d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy;
e) kształcenie umiejętności formułowania i ro
e) kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania własnych związywania problemów, prezentowania własnych poglądów;poglądów;
f) rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny; f) rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny;
g) uzyskanie świadectwa dojrzałości;
g) uzyskanie świadectwa dojrzałości;
h) współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego;h) współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego;
i) poznanie zasad higieny osobistej, troski oi) poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną;własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną;
j) rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych programów j) rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych programów
5) urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne:
5) urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne:
a) prawo do życia, wolności i pokoju, warunkowane osobistyma) prawo do życia, wolności i pokoju, warunkowane osobistym bezpieczeństwem fizycznym i bezpieczeństwem fizycznym i moralnym;moralnym;
b) humanizm b) humanizm –– braterstwo ludzi, w tym podmiotowość człowieka, godność osobista i szacunek dla braterstwo ludzi, w tym podmiotowość człowieka, godność osobista i szacunek dla osoby ludzkiej, wzajemna pomoc i życzliwość; osoby ludzkiej, wzajemna pomoc i życzliwość;
c) patriotyzm pozbawiony nacjonalizmu;
c) patriotyzm pozbawiony nacjonalizmu;
d) poczucie sprawiedliwości;
d) poczucie sprawiedliwości;
e)
e) swobodę myśli, sumienia, wyznania, tolerancję światopoglądową, poszanowanie odmienności swobodę myśli, sumienia, wyznania, tolerancję światopoglądową, poszanowanie odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno(nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno--moralnych); f) poszanowanie moralnych); f) poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnego;własności jednostki i dobra wspólnego;
g) godziwy poziom życia duchowego i mateg) godziwy poziom życia duchowego i materialnego, warunkowany uczciwą pracą;rialnego, warunkowany uczciwą pracą;
h) prawo do edukacji i kultury;h) prawo do edukacji i kultury;
i) prawo do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. i) prawo do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
§ 5§ 5
1.
1. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii oraz etyki w wymiarze i na zasadach określonych Szkoła umożliwia uczniom naukę religii oraz etyki w wymiarze i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. odrębnymi przepisami.
DZIAŁ IIIDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁYORGANY SZKOŁY
ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I
ZAGADNIENIA PODSTAWOWEZAGADNIENIA PODSTAWOWE
§ 6 § 6
1.
1. Organami szkoły Organami szkoły są: są:
1) Dyrektor szkoły;
1) Dyrektor szkoły;
2)Rada Pedagogiczna;
2)Rada Pedagogiczna;
3)Rada Rodziców;
3)Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
4) Samorząd Uczniowski.
2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała z
2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.
ROZDZIAŁ IIROZDZIAŁ II
DYREKTOR SZKOŁYDYREKTOR SZKOŁY
§ 7§ 7
1
1. Stanowisko Dyrektora szkoły powierza i odwołuje z n. Stanowisko Dyrektora szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. iego organ prowadzący szkołę.
2.
2. Do zadań Dyrektora szkoły należy planowanie i organizowanie pracy szkoły, kierowanie nią i Do zadań Dyrektora szkoły należy planowanie i organizowanie pracy szkoły, kierowanie nią i nadzorowanie. nadzorowanie.
3.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawando decyzji wydawanych przez Dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku nauki oraz ych przez Dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku nauki oraz skreślenia z listy uczniów, jest Pomorski Kurator Oświaty. skreślenia z listy uczniów, jest Pomorski Kurator Oświaty.
4.
4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez do decyzji wydawanych przez Dyrektora szkoły w sprawach dotyczących awansu zawodowego Dyrektora szkoły w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
5.
5. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje m.in. w sprawachpracowników niebędących nauczycielami. Decyduje m.in. w sprawach: :
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; 2) przyznawania nagród oraz
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom; 3) występowania z wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom; 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród iwnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród i odznaczeń. odznaczeń.
6.
6. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Samorządem Uczniowskim.
7.
7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do: Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
1)tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów szkoły w c1)tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów szkoły w celu elu podnoszenia jakości pracy szkoły;podnoszenia jakości pracy szkoły;
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; szkoły;
3)dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli i uczniów
3)dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli i uczniów
oddziaływania na postawę
oddziaływania na postawę nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do twórczej pracy;nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do twórczej pracy;
4)zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz
4)zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form realizacji.omawiania trybu i form realizacji.
§ 8§ 8
1
1. Do komp. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności: etencji Dyrektora szkoły należy w szczególności:
1)kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
1)kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stw3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju arzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
6) tworzenie zespołów przedmiotowych, z
6) tworzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych oraz powoływanie ich adaniowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących; przewodniczących;
7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji;
7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji;
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
10) współdziałanie ze szkoł
10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;ami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
11)odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
11)odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
12)stwarzanie w szkole warunków do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
12)stwarzanie w szkole warunków do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest dzktórych celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form iałalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
13)skreślanie ucznia z listy uczniów;
13)skreślanie ucznia z listy uczniów;
14)przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
14)przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniowniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności sków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności
szkoły;
szkoły;
15)wstrzymywania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętej w ramach jej kompetencji,
15)wstrzymywania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętej w ramach jej kompetencji, niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prniezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz owadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
16)dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;
16)dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;
17) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od
17) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnegpoczątku następnego roku szkolnego; o roku szkolnego;
18)podejmowanie na terenie szkoły działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi
18)podejmowanie na terenie szkoły działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami;podręcznikami;
19)udzielenie uczniowi zgody/zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
19)udzielenie uczniowi zgody/zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
20) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie
20) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym; takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym;
21)przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków
21)przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przeznaczonych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły; przeznaczonych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły;
22) ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach
22) ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły;środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły;
23)ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych;
23)ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych;
24)
24)możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznomożliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno--wychowawczych;wychowawczych;
25) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych dodatkowych dni
25) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowolnych od zajęć dydaktyczno--wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadająprzypadających w te dni w wyznaczone soboty;cych w te dni w wyznaczone soboty;
26) organizowanie pomocy psychologiczno26) organizowanie pomocy psychologiczno--pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom. nauczycielom.
2.
2. Do kompetencji Dyrektora szkoły, wynikających z ustaw Do kompetencji Dyrektora szkoły, wynikających z ustaw –– Karta Nauczyciela oraz Kodeks Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, należy w szczególności:pracy, należy w szczególności:
1)kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących
1)kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;nauczycielami;
2)decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2)decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
3)powierzanie stanowisk wicedyrektora, a także odwoł
3)powierzanie stanowisk wicedyrektora, a także odwoływanie z niego, po zasięgnięciu opinii ywanie z niego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej.organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej.
4)decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
4)decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
5)występowanie z wnioskami w sprawach
5)występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;oraz pozostałych pracowników szkoły;
6)dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status
6)dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych;pracowników samorządowych;
7)sprawowanie opieki nad młodzieżą uczącą się w
7)sprawowanie opieki nad młodzieżą uczącą się w szkole;szkole;
8)odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
8)odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
9)realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej
9)realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
10)tworzenie warunków do
10)tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
11)zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
11)zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
12)zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
12)zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i zadań dydaktycznych i opiekuńczoopiekuńczo--wychowawczych;wychowawczych;
13)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
13)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołęszkołę
14) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
14) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z us
15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym talonym regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem; regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem;
16)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
16)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
ROZDZIAŁ IIIROZDZIAŁ III
RADA PEDAGOGICZNARADA PEDAGOGICZNA
§ 9§ 9
1
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego. . W szkole działa Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego.
2
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły dla młodzieży w zakresie realizacji . Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły dla młodzieży w zakresie realizacji ststatutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.atutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
§ 10§ 10
1
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. . Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
2.
2. W W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.szkole.
3
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby . W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogzapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym icznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkołydydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzącej kształcenie zawodowe -- również przedstawiciele pracodawców, organizacji również przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad dsamorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.o spraw kompetencji.
4.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest odrębnym Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest odrębnym dokumentem. dokumentem.
§ 11§ 11
1
1. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach. . Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach.
2.
2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
1)przewodniczącego Rady Pedagogicznej;1)przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
2) organu nadzoru pedagogicznego;
2) organu nadzoru pedagogicznego;
3) organu prowadzącego szkołę;
3) organu prowadzącego szkołę;
4)co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
4)co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
3.
3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania RadPrzewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny y Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. rady.
4.
4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioskogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności i wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. szkoły.
5
5. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka . Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnieniaszkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.uczniów.
§ 12§ 12
1
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: . Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; promocji uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 5) pod4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 5) podejmowanie uchwał w ejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru sprawach skreślenia z listy uczniów; 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. celu doskonalenia pracy szkoły.
2
2. Rada Pedagogiczna. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: opiniuje w szczególności:
1)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
1)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżni
3) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;eń;
4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; opiekuńczych;
5) propozycje Dyrektora szkoły dotyczące pełnienia f
5) propozycje Dyrektora szkoły dotyczące pełnienia funkcji kierowniczych w szkole;unkcji kierowniczych w szkole;
6) programy nauczania zaproponowane Dyrektorowi szkoły przez nauczycieli, przed
6) programy nauczania zaproponowane Dyrektorowi szkoły przez nauczycieli, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania; dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania;
7) podjęcie przez stowarzyszenia i organizacje działalności w szk
7) podjęcie przez stowarzyszenia i organizacje działalności w szkole; ole;
8) powierzenie stanowiska Dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący
8) powierzenie stanowiska Dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;szkołę;
9)przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły dotychczasowemu dyrektorowi;
9)przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły dotychczasowemu dyrektorowi;
10) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoł
10) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk. ywania z tych stanowisk.
3
3. Rada Pedagogiczna ponadto: . Rada Pedagogiczna ponadto:
1)przygotowuje projekty zmian statutu szkoły i uchwala je lub uchwala statut;
1)przygotowuje projekty zmian statutu szkoły i uchwala je lub uchwala statut;
2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze
2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora szkoły, a stanowiska Dyrektora szkoły, a do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole; kierowniczego w szkole;
3) wchodzi w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez nią Programu
3) wchodzi w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez nią Programu Wychowawczo Wychowawczo –– Profilaktycznego; Profilaktycznego;
4) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
4) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.na stanowisko Dyrektora szkoły.
§ 13§ 13
1
1.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co .Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkównajmniej połowy członków
2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie
2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał z zakresu kompetencji Rady Pedagogicznej w uchwał z zakresu kompetencji Rady Pedagogicznej w sytuacji gdy są one niezgodne z przepisami prawa.sytuacji gdy są one niezgodne z przepisami prawa.
3
3. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ . O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4
4. Organ spraw. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z ujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę.przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
5
5. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. . Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 14§ 14
1
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym . Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz słuchaczy, po zakończeniu okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć drocznych zajęć dydaktyczno ydaktyczno –– wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
2
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.
33. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania . Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania poruszanych na zebraniporuszanych na zebraniu rady spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich u rady spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
ROZDZIAŁ IVROZDZIAŁ IV
RADA RODZICÓWRADA RODZICÓW
§ 15§ 15
1.
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.
2.
2. Dyrektor szkoły zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje Dyrektor szkoły zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje z Radą z Radą Rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.Rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
3
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem i nie . Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.może być sprzeczny ze statutem szkoły.
§ 16§ 16
1
1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi
1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;wszystkich spraw szkoły;
2)wspieranie działalności statut
2)wspieranie działalności statutowej szkoły;owej szkoły;
3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko
3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły; Dyrektora szkoły;
4) możliwość przekazywania Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły.
4) możliwość przekazywania Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły.
2
2. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwa. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczola program wychowawczo--profilaktyczny. profilaktyczny.
3
3. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:
1) program i harmonogram zajęć poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
1) program i harmonogram zajęć poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
2)zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
2)zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
3) dodatkowe za
3) dodatkowe zajęcia edukacyjne jęcia edukacyjne –– zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, dla których nie nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;szkolnego zestawu programów nauczania;
4) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
4) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
4
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z . W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasadydobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.określa jej regulamin.
ROZDZIAŁ VROZDZIAŁ V
SAMORZĄD UCZNIOWSKISAMORZĄD UCZNIOWSKI
§§ 1717
1
1. W Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie . W Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. szkoły.
2
2. Organy samorządu, zasady wybierania i działania określa regulamin uchwalony przez ogół . Organy samorządu, zasady wybierania i działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamiuczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny z n nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem. niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem.
1)Samorządem Szkolnym kieruje opiekun Samorządu Szkolnego powoływany każdego roku
1)Samorządem Szkolnym kieruje opiekun Samorządu Szkolnego powoływany każdego roku szkolnego na wniosek uczniów przez Dyrektora Szkoły 2)Przewodniczący, wiceprzewodniczący i szkolnego na wniosek uczniów przez Dyrektora Szkoły 2)Przewodniczący, wiceprzewodniczący i seksekretarz Samorządu Szkolnego są wybierani w głosowaniu tajnym w którym uczestniczą retarz Samorządu Szkolnego są wybierani w głosowaniu tajnym w którym uczestniczą uczniowie i nauczyciele. uczniowie i nauczyciele.
§ 18§ 18
1
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
2
2. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do: . Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do:
1)zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi uczniom wymaganiami;
1)zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi uczniom wymaganiami;
2) jawnej i
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) redagowania i wydawania gazety
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej; szkolnej;
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
6)wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu (
6)wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).wolontariatu).
3
3. Samorząd Szkolny, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, podejmuje działania z zakresu . Samorząd Szkolny, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, podejmuje działania z zakresu wolontariatu.wolontariatu.
4
4. Samorząd Szkolny może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest . Samorząd Szkolny może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działakoordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły ń wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu w uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu w szkole (w tym sposób organizacji i realizacji działań) określa regulamin wolontariatu, będącyszkole (w tym sposób organizacji i realizacji działań) określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. odrębnym dokumentem.
5
5. Samorządem Szkolnym kieruje opiekun Samorządu Szkolnego powoływany na wniosek uczniów . Samorządem Szkolnym kieruje opiekun Samorządu Szkolnego powoływany na wniosek uczniów przez Dyrektora Szkoły. przez Dyrektora Szkoły.
ROZDZIAŁ VIROZDZIAŁ VI
ZASADY WSPÓŁDZIAZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁYŁANIA ORGANÓW SZKOŁY
ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMIORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 19§ 19
1
1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgo. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz dnie ze swoimi kompetencjami oraz współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.
2
2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia i wzajemnego . Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. poszanowania.
3
3. Trudne do rozstrzygnięcia kon. Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem, zainteresowane strony flikty między nauczycielem a uczniem, zainteresowane strony zgłaszają Dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzje zmierzające do usunięcia przyczyn zgłaszają Dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzje zmierzające do usunięcia przyczyn konfliktu. konfliktu.
4
4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do Dyrektora Szkoły skargi i wnioski. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do Dyrektora Szkoły skargi i wnioski w formie pisemnej (w sekretariacie szkoły, pocztą zwykłą lub elektroniczną) lub w formie ustnej w formie pisemnej (w sekretariacie szkoły, pocztą zwykłą lub elektroniczną) lub w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie). Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę o sposobie (osobiście lub telefonicznie). Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi. rozpatrzenia wniosku lub skargi.
5
5. Spory między . Spory między nauczycielem a uczniem może także, na wniosek stron, rozstrzygać Rada nauczycielem a uczniem może także, na wniosek stron, rozstrzygać Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim. Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim.
6
6. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i . Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniacplanowanych działaniach lub decyzjach, realizuje się spotkania przedstawicieli w/w organów. h lub decyzjach, realizuje się spotkania przedstawicieli w/w organów.
7
7. Konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy, a w szczególnych . Konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy, a w szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły lub Pedagog Szkolny po zasięgnięciu opinii wychowawcy. przypadkach Dyrektor Szkoły lub Pedagog Szkolny po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
8
8. Konf. Konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły. likt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
9
9. W przypadku konfliktu między Dyrektorem Szkoły a Radą Pedagogiczną lub komisją rozjemczą, . W przypadku konfliktu między Dyrektorem Szkoły a Radą Pedagogiczną lub komisją rozjemczą, organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny. organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10
10. Dyrektor szkoły może. Dyrektor szkoły może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą w równej liczbie powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą w równej liczbie (po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie. (po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie.
11
11. W przypadku, gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania rozstrzygającego, mają . W przypadku, gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności odprawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy, do organu prowadzącego, organu rodzaju sprawy, do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub sprawującego nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub właściwego sądu. właściwego sądu.
§ 20§ 20
1
1. Rodzice i nauczyciele . Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i dydaktycznych współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i dydaktycznych młodzieży. młodzieży.
2
2. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: . Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1) organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami dla
1) organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami dla zapoznania ich z zadaniami dydaktycznozapoznania ich z zadaniami dydaktyczno--wychwychowawczymi szkoły i klasy;owawczymi szkoły i klasy;
2) zapewnienie rodzicom możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami klasy i innymi
2) zapewnienie rodzicom możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami klasy i innymi nauczycielami; nauczycielami;
3)uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, a
3)uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, a także przyczyn trudności w ntakże przyczyn trudności w nauce;auce;
4)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
4)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
3
3. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
2) porad pedagoga i psychologa szkolnego;
2) porad pedagoga i psychologa szkolnego;
3) dyskrecji i poszanowa
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny; nia prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny;
występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
5)udzielania pomocy materialnej;
5)udzielania pomocy materialnej;
6)wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi oraz
6)wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.
DZIAŁ IVDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁYORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁYORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 21§ 21
1.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno -- wychowawczych, przerw świątecznych wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.wychowania.
2
2. Rok szkolny składa się z dwóch semest. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. rów.
3
3. Semestr trwa od 17 do 19 tygodni. . Semestr trwa od 17 do 19 tygodni.
4.
4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na zakończenie semestru pierwszego. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na zakończenie semestru pierwszego.
5
5. Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się na zakończenie roku szkolnego (drugiego . Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się na zakończenie roku szkolnego (drugiego semestru). semestru).
§ 22§ 22
1.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Anauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2
2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: . Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1)szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy,
1)szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo
2) program wychowawczo--profilaktyczny szkoły. profilaktyczny szkoły.
3.
3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczoSzkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo--profilaktyczny szkoły tworzą profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymaganiaspójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.opisane w podstawie programowej.
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
4.
4. Podstawowymi formami działalności dydaktycznoPodstawowymi formami działalności dydaktyczno--wychowawczej szkoły są: wychowawczej szkoły są:
1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rozwij
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; ające zainteresowania i uzdolnienia;
3) zajęcia dydaktyczno
3) zajęcia dydaktyczno--wyrównawcze organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wyrównawcze organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologicznowsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno--pedagogicznej; pedagogicznej;
4) zajęcia wyrównawcze dla obcokrajowców, którzy podjęli naukę w szko
4) zajęcia wyrównawcze dla obcokrajowców, którzy podjęli naukę w szkole i wymagają le i wymagają indywidualnego podejścia w kwestiach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. indywidualnego podejścia w kwestiach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5
5. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy szkoły, który określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydakt
1) plan pracy szkoły, który określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno yczno --wychowawczej i opiekuńczej;wychowawczej i opiekuńczej;
2) arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów nauczania oraz
2) arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły; planu finansowego szkoły;
3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
§ 23§ 23
1
1. Dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i z uwzględnieniem . Dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, który określa organizację zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, który określa organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijająobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć cych zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktycznodydaktyczno--wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologicznoszczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno--pedagogicznej pedagogicznej –– ustalony z ustalony z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higiuwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. eny pracy.
2
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. . Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
3
3.W szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym..W szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 24§ 24
1
1. Pomoc psychologiczno. Pomoc psychologiczno--pedagogiczna w szkole polega na: pedagogiczna w szkole polega na:
1)diagnozowaniu środowiska ucznia;
1)diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia; ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepo
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,wodzeń szkolnych,
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno--pedagogicznej;pedagogicznej;
6)podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
6)podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczowychowawczo--profilaktycznego oraz wspieraprofilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;niu nauczycieli w tym zakresie;
7)prowadzeniu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia;
7)prowadzeniu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia;
8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowekształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;j oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących s
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; zanse edukacyjne ucznia;
11)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z
11)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych irealizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
12)edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburz
12)edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne enia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; nauczycieli;
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2
2. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych w szkole . Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych w szkole polega na: polega na:
1)realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzeb
1)realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;ie kształcenia specjalnego;
2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki oraz zapewnieniu sprzętu specjalistycznego i
2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki oraz zapewnieniu sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; środków dydaktycznych;
3) realizacji programu nauczania i programu wychowawczo
3) realizacji programu nauczania i programu wychowawczo--profilaktycznego, dostosowanych do profilaktycznego, dostosowanych do indywidualnych indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
4)realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno
4)realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno--pedagogiczną zajęć; integracji ze pedagogiczną zajęć; integracji ze środowiskiem rówieśniczym.środowiskiem rówieśniczym.
§ 25§ 25
1
1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo . Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo –– lekcyjny. lekcyjny.
2
2. Zajęcia w szkole prowadzone są: . Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo
1) w systemie klasowo--lekcyjnym; godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie lekcyjnym; godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zzajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach, tworzonych z zachowanie
2) w grupach, tworzonych z zachowaniem zasad podziału na grupy; m zasad podziału na grupy;
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym, zajęcia wychowania zajęcia z języków obcych, zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym, zajęcia wychowania fizycznego; fizycznego;
4) w toku nauczania indywidualn
4) w toku nauczania indywidualnego; ego;
5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze,
w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, różnorodne formy pomocy psychologiczno różnorodne formy pomocy psychologiczno --pedagogicznej;pedagogicznej;
w formie zblokowanych za
w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej, w wymiarze jęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej, w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. wynikającym z ramowego planu nauczania ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego ( 2 godz.);fizycznego ( 2 godz.);
8
8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowe ) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowe –– klasy akademickie klasy akademickie oraz wymiany międzynarodowe. oraz wymiany międzynarodowe.
3
3. Podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty . Podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. i wychowania.
4
4. Zasady podział. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur oddziałowych, międzyoddziałowych i u na grupy i tworzenia struktur oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych: międzyklasowych:
1) w klasach pierwszych przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego i na 1) w klasach pierwszych przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego i na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup oddziałowych i międzyoddzipodstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup oddziałowych i międzyoddziałowych o ałowych o określonym poziomie znajomości języka; określonym poziomie znajomości języka;
2) dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w systemie 2) dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w systemie zajęć fakultatywnych, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie zajęć fakultatywnych, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodłuższym niż 4 tygodnie; dnie;
3) na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 3) na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym zastrzeżeniem, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać więcej niż 24 uczniów, z tym zastrzeżeniem, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w grupach o różnym stopniu 4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących nie więcej niż 24 uczniów; międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących nie więcej niż 24 uczniów;
5) podczas z5) podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń ajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na czas ich prowadzenia, dokonuje się podziału na grupy w z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na czas ich prowadzenia, dokonuje się podziału na grupy w
oddziale liczącym więcej niż 30 osób;
oddziale liczącym więcej niż 30 osób;
6) oddziały liczące mniej niż 30 osó6) oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu b mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego; udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego;
7) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych 7) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących nie więcej niż 26 uclub międzyklasowych liczących nie więcej niż 26 uczniów; zniów;
8) zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i oddzielnie dla 8) zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i oddzielnie dla chłopców; chłopców;
9) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika 9) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń na więcej niż połowikonieczność prowadzenia ćwiczeń na więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć, w tym e godzin obowiązkowych zajęć, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, przyroda), dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, przyroda), dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 i więcej uczniów. liczy 31 i więcej uczniów.
5
5.Więcej niż 1 podręcznik można wybrać biorąc pod uwagę zakres rozszerzony, poziom .Więcej niż 1 podręcznik można wybrać biorąc pod uwagę zakres rozszerzony, poziom nauczania nauczania języka obcego, podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem w języka obcego, podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
6
6.Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęci.Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu a z zakresu wychowania do życia w rodzinie w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z wychowania do życia w rodzinie w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dla chłopców i dziewcząt. podziałem na grupy dla chłopców i dziewcząt.
7
7. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego . Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi szkoły, w formie pisemnej, brak zgody na (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi szkoły, w formie pisemnej, brak zgody na udział ucznia w tych zajęciach. udział ucznia w tych zajęciach.
8
8. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli zgłosi . Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli zgłosi Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej brakDyrektorowi szkoły w formie pisemnej brak zgody na udział w zajęciach. zgody na udział w zajęciach.
9
9. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję . Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
10
10. Szkoła posiada Wew. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów. nątrzszkolny System Oceniania uczniów.
11
11. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje . Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły.
12
12. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach . W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, progratematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych, możliwe jest ustalenie innej mów autorskich, eksperymentów dydaktycznych, możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora szkoły. długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora szkoły.
13
13. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych, których aktualna lista znajduje się na stronie . Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej internetowej szkoły. szkoły.
14
14. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według zasad określonych ustawą . Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według zasad określonych ustawą –– Prawo Prawo oświatowe. oświatowe.
§ 26§ 26
1
1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 3 przedmiotów, kadrowych i finansowych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 3 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, spośród: ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, spośród:
1) matematyka, 2) fizyka, 3) chemia, 4) biologia, 5) język polski, 6) historia, 7) języki obce 1) matematyka, 2) fizyka, 3) chemia, 4) biologia, 5) język polski, 6) historia, 7) języki obce nowożytne 8) wiedza o społeczeństwie, 9) geografia; 10) informatyka. nowożytne 8) wiedza o społeczeństwie, 9) geografia; 10) informatyka.
2
2. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, rozszerzonym, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Za zgodą organu mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Za zgodą organu prowadzącego.prowadzącego.
§ 27§ 27
1.
1. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych, organizuje zajęcia pozalSzkoła w miarę posiadanych środków finansowych, organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz z ekcyjne oraz z przedmiotów nadobowiązkowych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowoprzedmiotów nadobowiązkowych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo--lekcyjnym lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek, obozów i wyjazdów. obozów i wyjazdów.
2
2. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych us. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb tala corocznie Dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły. i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.
§ 28§ 28
1
1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pełnione są, według h. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pełnione są, według harmonogramu ustalonego armonogramu ustalonego przez Dyrektora szkoły, dyżury nauczycielskie. Sposób pełnienia dyżurów określa przyjęty w przez Dyrektora szkoły, dyżury nauczycielskie. Sposób pełnienia dyżurów określa przyjęty w szkole regulamin, który stanowi odrębny dokument. szkole regulamin, który stanowi odrębny dokument.
2
2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki i teren . W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki i teren sszkolny objęto monitoringiem wizyjnym. Budynki szkolne oznakowane są tabliczkami zkolny objęto monitoringiem wizyjnym. Budynki szkolne oznakowane są tabliczkami informacyjnymi z napisem „Obiekt monitorowany”.informacyjnymi z napisem „Obiekt monitorowany”.
3
3. Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele . Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele –– organizatorzy organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pokorzystają w miarę potrzeb z pomocy pracowników dydaktycznych. Nie zmienia to zasady mocy pracowników dydaktycznych. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów.odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
W związku z tym sprawuje on opiekę: W związku z tym sprawuje on opiekę:
1) podczas wyjścia uczniów poza teren szkolny w obrębie miasta Gdynia na zajęcia obowiązkowe
1) podczas wyjścia uczniów poza teren szkolny w obrębie miasta Gdynia na zajęcia obowiązkowe lub nadobowiązkowe lub nadobowiązkowe –– dla grupy do 15 uczniów dla grupy do 15 uczniów –– 1 opiekun, powyżej 15 uczniów 1 opiekun, powyżej 15 uczniów –– 1 opiekun na 1 opiekun na 20 uczniów; 20 uczniów;
2) podczas wyjazdu poza Gdynię
2) podczas wyjazdu poza Gdynię –– dla grupy do 15 uczniów dla grupy do 15 uczniów –– 1 opiekun, powyżej 20 uczniów 1 opiekun, powyżej 20 uczniów –– 1 1 opiekun na 15 uczniów;opiekun na 15 uczniów;
3) podczas wycieczek turystyki kw
3) podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej oraz podczas kąpieli alifikowanej oraz podczas kąpieli –– według odrębnych według odrębnych przepisów. przepisów.
4.
4. Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane według przepisów ministra Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji krajoznawstwa i turystyki właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji krajoznawstwa i turystyki przez szkoły. przez szkoły. Kierownik wycieczki jest obowiązany do przygotowania i przedstawienia do Kierownik wycieczki jest obowiązany do przygotowania i przedstawienia do
zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły całości wymagalnej dokumentacji w terminie wskazanym przez
zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły całości wymagalnej dokumentacji w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły. Dyrektora szkoły.
5
5. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada osoba . Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. prowadząca te zajęcia.
§ 29§ 29
1
1. Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego . Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą -- z poszcz poszczególnymi zególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.nauczycielami a szkołą wyższą.
§ 30§ 30
1
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1)sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe;
1)sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe;
2) sale gimnastyczne;
2) sale gimnastyczne;
3)boisk
3)boiska sportowe;a sportowe;
4) bibliotekę;
4) bibliotekę;
5) gabinet medyczny
5) gabinet medyczny
6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
2
2. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania uczniom i ich rodzicom stałej . W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania uczniom i ich rodzicom stałej informacji o wynikach pracy, szkoła prowadzi według informacji o wynikach pracy, szkoła prowadzi według przepisów ministra właściwego do spraw przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dziennik elektroniczny.oświaty i wychowania dziennik elektroniczny.
ROZDZIAŁ IIROZDZIAŁ II
BIBLIOTEKA SZKOLNABIBLIOTEKA SZKOLNA
§ 31§ 31
1
1. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno--informacyjne jest interdyscyplinarną informacyjne jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. Pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz pracownią szkoły. Pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dsłuchaczy, zadań dydaktyczno ydaktyczno ––wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2
2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów mają obowiązek odwoływać się do zasobów biblioteki . Nauczyciele wszystkich przedmiotów mają obowiązek odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. informacji.
3
3. Biblioteka szkolna składa się z: . Biblioteka szkolna składa się z:
1)wypożyczalni literatury piękn
1)wypożyczalni literatury pięknej i lektur oraz multimediów;ej i lektur oraz multimediów;
2) wypożyczalni książek popularnonaukowych;
2) wypożyczalni książek popularnonaukowych;
3) czytelni wraz z księgozbiorem podręcznym i stanowiskami komputerowymi tworzącymi
3) czytelni wraz z księgozbiorem podręcznym i stanowiskami komputerowymi tworzącymi pracownię multimedialną. pracownię multimedialną.
4
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydakt. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją ycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.roku szkolnego.
5
5. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły, umożliwiając dostęp do jej zbiorów podczas . Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły, umożliwiając dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.zajęć lekcyjnych.
6
6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice ucznió. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice uczniów.w.
7
7. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki, który jest odrębnym dokumentem. . Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki, który jest odrębnym dokumentem.
§ 32§ 32
1
1. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: . Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1)kształceniu umiejętności posługi
1)kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie wania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; zasobu słownictwa uczniów;
2)przygotowaniu uczniów i słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym;
2)przygotowaniu uczniów i słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym;
3) stwarzaniu uczniom i słuchaczom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
3) stwarzaniu uczniom i słuchaczom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowaporządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii nia i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjnoinformacyjno--komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
2
2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: . Do zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1)udostępnianie książek i innych źródeł i
1)udostępnianie książek i innych źródeł informacji;nformacji;
2) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów, prowadzenie katalogów książek;
2) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów, prowadzenie katalogów książek;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
4)wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4)wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
5)współpraca z nauczycielami
5)współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych;poszczególnych zajęć edukacyjnych;
6)organizowanie i propagowanie różnych imprez czytelniczych rozwijających wrażliwość
6)organizowanie i propagowanie różnych imprez czytelniczych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (np. konkursów czytelniczych, spotkań literackich); kulturową i społeczną (np. konkursów czytelniczych, spotkań literackich);
7)przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie
7)przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych czytelnictwa poszczególnych oddziałów;oddziałów;
8) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
8) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
9)współuczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych szk
9)współuczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły. oły.
3.
3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:
1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,
1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej; informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej;
2)bibliotekami działającymi na terenie miasta celem szerszego propagowania różnych imprez
2)bibliotekami działającymi na terenie miasta celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych;czytelniczych;
3) innymi instytucjami kulturalnymi miasta (muzeum, miejskim ośrodkiem kultury).
3) innymi instytucjami kulturalnymi miasta (muzeum, miejskim ośrodkiem kultury).
DZIAŁ VDZIAŁ V
SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁYSPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY
ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁYNAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 33§ 33
1
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników na stanowiskach: (urzędniczych, . W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników na stanowiskach: (urzędniczych, pomocniczych i obsługpomocniczych i obsługi). i).
2
2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje . Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy. samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.
§ 34§ 34
1
1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowisko 1 lub 2 wicedyrektorów. . W szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowisko 1 lub 2 wicedyrektorów.
2
2. Wymienione stanowiska powierza i odwołuje z nich Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii . Wymienione stanowiska powierza i odwołuje z nich Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu proworganu prowadzącego oraz Rady pedagogicznej.adzącego oraz Rady pedagogicznej.
3
3. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektorów określa Dyrektor szkoły, powierzając to . Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektorów określa Dyrektor szkoły, powierzając to stanowisko. stanowisko.
4
4. W sytuacji, gdy Dyrektor szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa . W sytuacji, gdy Dyrektor szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wskazanego wicedyrektorawskazanego wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
§ 35§ 35
1
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno--wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej prza jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. acy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1)realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej;
1)realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej;
2)wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów;
2)wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów;
3) wybór podręczników szkolnych;
3) wybór podręczników szkolnych;
4) prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo
4) prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo--profilaktycznym; profilaktycznym;
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,
7)stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów;
7)stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów;
8) diagnozowanie i eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów;
8) diagnozowanie i eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów;
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
1
10) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał; 0) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał;
11) współpraca z rodzicami;
11) współpraca z rodzicami;
12) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i
12) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy; higieny pracy;
13) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bez
13) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów; pieczeństwo powierzonych sobie uczniów;
14) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i
14) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;zainteresowania uczniów;
15) udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole;
15) udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole;
16) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno
16) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno--pedapedagogicznej podczas bieżącej pracy, gogicznej podczas bieżącej pracy,
§ 36§ 36
1
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także: . Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także:
1)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn n
1)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń iepowodzeń szkolnych;szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym,
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, a także współpraca
3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, a także współpraca w tym zaw tym zakresie z poradnią psychologicznokresie z poradnią psychologiczno--pedagogiczną; pedagogiczną;
4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się;
4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; trudnej sytuacji życiowej;
6
6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których ) współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
7) koordynacja prac
7) koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczoy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo--profilaktycznym;profilaktycznym;
dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja oceny Radzie
dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja oceny Radzie Pedagogicznej.Pedagogicznej.
2
2. Do zadań doradcy zawodowego należy: . Do zadań doradcy zawodowego należy:
1)systematyczne diagnozowanie
1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształceniadla danego poziomu kształcenia; ;
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno
4) koordynowanie działalności informacyjno--doradczej prowadzonej przez szkołę;doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ci
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie ągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjnodoradztwa edukacyjno--zawodowego; zawodowego;
6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom.
6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom.
§ 37§ 37
1
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wy. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu chowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu “wychowawcą”. W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły może powierzyć obowiązki “wychowawcą”. W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły może powierzyć obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom (drugi nauczyciel jest zastępcą wychowawcy na czas jego wychowawcy klasy dwóm nauczycielom (drugi nauczyciel jest zastępcą wychowawcy na czas jego nieobecności) lub jednemu nauczycielowi wnieobecności) lub jednemu nauczycielowi wychowawstwo w dwóch klasach. ychowawstwo w dwóch klasach.
2
2. Funkcje wychowawcy Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który . Funkcje wychowawcy Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który –– jeśli nie zajdą jeśli nie zajdą szczególne okoliczności szczególne okoliczności –– prowadzi oddział w całym cyklu nauczania. prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.
3
3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do Dyrektora s. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę zkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy lub nauczyciela. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany wychowawcy lub nauczyciela. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zaintpostępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w eresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
§ 38§ 38
1
1. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności: . Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności:
1)otaczanie indywidualną opieką wychow1)otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;awczą każdego ze swoich wychowanków;
2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, 2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów; wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;
3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych f
3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia orm życia zespołowego, które rozwijają i integrują oddział; zespołowego, które rozwijają i integrują oddział;
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych; działań wychowawczych;
5)współpraca z pedagogiem szkolnym;
5)współpraca z pedagogiem szkolnym;
6) kontrolowanie realizacji obowiązku
6) kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, także w zakresie regularnego nauki przez uczniów, także w zakresie regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne;uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne;
7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy;
7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy;
8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie
8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania zsprawozdania z postępów dydaktycznopostępów dydaktyczno--wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej; wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej;
9) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału w
9) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału w pracach na rzecz środowiska; pracach na rzecz środowiska;
10) interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobiste
10) interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów; j uczniów;
11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; życiowej;
12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania –– działalności wychowawczej i działalności wychowawczej i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych; ocen, wypisywanie świadectw szkolnych;
13) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno
13) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno--pedagogicznej podczas bieżącej pracy. pedagogicznej podczas bieżącej pracy.
2
2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej placówki . Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej placówki doskonalenia nauczycieli i i poradni psychologicdoskonalenia nauczycieli i i poradni psychologicznozno--pedagogicznej oraz innych właściwych pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych. placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.
§ 39§ 39
1
1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe. . Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe.
2
2. Rodzaje zespołów . Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor szkoły. i ich skład osobowy określa Dyrektor szkoły.
3
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek członków . Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu. zespołu.
4
4. Zadaniami zespołu wychowawczego (nauczycieli uczących w jednym oddziale) są: . Zadaniami zespołu wychowawczego (nauczycieli uczących w jednym oddziale) są:
1)kształtowanie pocz
1)kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków ucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków szkolnych;szkolnych;
2) rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;
2) rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;
3) poznawanie środowiska wychowawczego uczniów;
3) poznawanie środowiska wychowawczego uczniów;
4) pomoc młodzieży znajdującej się w trudnyc
4) pomoc młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych;h sytuacjach życiowych i materialnych;
5) diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności z jakimi się
5) diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności z jakimi się borykają; borykają;
6) kształcenie umiejętności świadomego wyboru, podejmowania decyzji oraz brania
6) kształcenie umiejętności świadomego wyboru, podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za podjęte wyodpowiedzialności za podjęte wybory. bory.
5
5. Zadaniami zespołu przedmiotowego są: . Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
1)wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także podręczników z 1)wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także podręczników z danego przedmiotu, obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata danego przedmiotu, obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwicoraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez 1 rok szkolny;zeniowych obowiązujących w danym oddziale przez 1 rok szkolny;
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu;
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu;
3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu;
3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu;
4) analiza wyników egzaminów maturalnych;
4) analiza wyników egzaminów maturalnych;
5) współudział przy opiniowaniu 5) współudział przy opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnego, autorskich, programów z zakresu kształcenia ogólnego, autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych; innowacyjnych i eksperymentalnych;
6) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
6) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
7)współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w
7)współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu iuzupełnianiu ich wyposażenia;ch wyposażenia;
8)współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły
8)współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły
6. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły.
6. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły.
§ 40§ 40
1
1.W szkole istnieją następujące stanowiska urz.W szkole istnieją następujące stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi:ędnicze, pomocnicze i obsługi:
1) sekretarz szkoły;
1) sekretarz szkoły;
2) pomoc administracyjna;
2) pomoc administracyjna;
3) woźna;
3) woźna;
4)konserwator;
4)konserwator;
5) szatniarka;
5) szatniarka;
6) sprzątaczki.
6) sprzątaczki.
2
2. Zadaniami pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i . Zadaniami pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi jest obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. czystości.
3
3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor sz. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły. koły.
ROZDZIAŁ IIROZDZIAŁ II
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓWPRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 41§ 41
1
1. Uczeń ma prawo: . Uczeń ma prawo:
1)otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
1)otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, określonych przez
2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, określonych przez WewnątrzWewnątrzszkolny System Oceniania; szkolny System Oceniania;
3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez
3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez przedmiotowe systemy oceniania;przedmiotowe systemy oceniania;
4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5)do poszanowania swej godnośc
5)do poszanowania swej godności;i;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uzyskanie zgody na indywidualny tok
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uzyskanie zgody na indywidualny tok lub program nauki realizowany według trybu ustalonego przez ministra właściwego do spraw lub program nauki realizowany według trybu ustalonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; oświaty i wychowania;
7)swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile n
7)swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;ie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
8) uczestniczenia w imprezach szkolnych i pozaszkolnych;8) uczestniczenia w imprezach szkolnych i pozaszkolnych;
9) do korzystania z pomocy psychologiczno9) do korzystania z pomocy psychologiczno--pedagogicznej; pedagogicznej;
10)do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno
10)do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno--wychowawczym;wychowawczym;
11) do ni
11) do nietykalności osobistej; etykalności osobistej;
12) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
12) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
13) do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl
13) do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów; obowiązujących regulaminów;
14) do korzystania z pomocy materialnej, którą dysponuje sz
14) do korzystania z pomocy materialnej, którą dysponuje szkoła; koła;
15)do reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach;
15)do reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach;
16) do pomocy z racji specyficznych trudności w uczeniu się.
16) do pomocy z racji specyficznych trudności w uczeniu się.
§42§42
1
1. Uczeń ma obowiązek: . Uczeń ma obowiązek:
1)uczyć
1)uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,lekcyjnych i życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
2) godnie reprezentować szkołę;
2) godnie reprezentować szkołę;
3) respektować zasady współżycia społecznego i norm etyc
3) respektować zasady współżycia społecznego i norm etycznych; znych;
4) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
4) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników;
5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników;
6) dbać o kulturę słowa;
6) dbać o kulturę słowa;
7) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
7) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
8) dbać o ład i
8) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.; porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.;
9) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, podczas uroczystości szkolnych
9) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie lub spódnica); obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie lub spódnica);
10) naprawiać wyrządzone szkody materialne
10) naprawiać wyrządzone szkody materialne;;
11) pisemnie usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 21 dni od momentu ustania nieobecności (przez
11) pisemnie usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 21 dni od momentu ustania nieobecności (przez rodziców lub ucznia pełnoletniego); rodziców lub ucznia pełnoletniego);
12)korzystać podczas zajęć z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i
12)korzystać podczas zajęć z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających obraz i dźwięk tylkoodtwarzających obraz i dźwięk tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęciapo uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia
(poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym);
(poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym);
13) prowadzić notatki na zajęciach przedmiotowych.
13) prowadzić notatki na zajęciach przedmiotowych.
2
2. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów w. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów w czasie czasie przebywania na terenie szkoły oraz innym miejscu zajęć (uczeń nie pali papierosów oraz eprzebywania na terenie szkoły oraz innym miejscu zajęć (uczeń nie pali papierosów oraz e--papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających).papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających).
ROZDZIAŁ IIIROZDZIAŁ III
NAGRODY I KARYNAGRODY I KARY
§ 43§ 43
1
1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1)rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły;
1)rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły;
2) wzorową postawę;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe;
3) wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe;
4) 100% frekwencję w ciągu roku szkolnego.
4) 100% frekwencję w ciągu roku szkolnego.
5) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.
5) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.
2
2. Nagrody i wyróżnienia: . Nagrody i wyróżnienia:
1)pochwała na forum klasy;
1)pochwała na forum klasy;
2) pochwała na forum szkoły;
2) pochwała na forum szkoły;
3) list pochwalny skierow
3) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia;any do rodziców ucznia;
4) nagrodę rzeczową lub pieniężną;
4) nagrodę rzeczową lub pieniężną;
5) dyplom uznania.
5) dyplom uznania.
3
3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu . Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej.
4
4. O każdej przyznanej uczniowi nagrodzie w. O każdej przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca informuje jego rodziców. ychowawca informuje jego rodziców.
5.
5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 44§ 44
1.
1. Za niepZa nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, a w szczególności uchybianie wymienionym w rzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, a w szczególności uchybianie wymienionym w statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej uczniowi karze statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej uczniowi karze wychowawca informuje jego rodziców. wychowawca informuje jego rodziców.
2.
2. Uczeń może otrzymać następujące kary: Uczeń może otrzymać następujące kary:
1)up
1)upomnienie wychowawcy na forum klasy;omnienie wychowawcy na forum klasy;
2) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika elektronicznego;
2) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika elektronicznego;
3) upomnienie dyrektora szkoły z wpisem do dziennika elektronicznego;
3) upomnienie dyrektora szkoły z wpisem do dziennika elektronicznego;
4) nagana dyrektora szkoły w obecności wychowawcy i rodziców;
4) nagana dyrektora szkoły w obecności wychowawcy i rodziców;
5) zawieszenie w
5) zawieszenie w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz;reprezentowaniu szkoły na zewnątrz;
6) skreślenie z listy uczniów.
6) skreślenie z listy uczniów.
3
3. Karę nagany na forum klasy może udzielić wychowawca lub Dyrektor szkoły, pozostałe stosuje . Karę nagany na forum klasy może udzielić wychowawca lub Dyrektor szkoły, pozostałe stosuje tylko Dyrektor szkoły.tylko Dyrektor szkoły.
4
4. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadkach gdy uczeń. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadkach gdy uczeń: :
1)przychodzi do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, odurzenie lekami
1)przychodzi do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, odurzenie lekami psychotropowymi, narkotykami albo wprowadza się w taki stan w czasie pobytu w szkole;psychotropowymi, narkotykami albo wprowadza się w taki stan w czasie pobytu w szkole;
2) rozprowadza wyżej wymienione środki;
2) rozprowadza wyżej wymienione środki;
3) demoralizuje innych uczniów;
3) demoralizuje innych uczniów;
4) dopu
4) dopuszcza się łamania prawa w szkole i poza szkołą; szcza się łamania prawa w szkole i poza szkołą;
5) przekroczył 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;
5) przekroczył 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;
6) uzyskał ponad 50 % ocen niedostatecznych wystawionych za I półrocze z przedmiotów
6) uzyskał ponad 50 % ocen niedostatecznych wystawionych za I półrocze z przedmiotów obowiązkowych; obowiązkowych;
7) w sposób szczególnie rażący narusza posta
7) w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane nowienia niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane środki wychowawczośrodki wychowawczo--dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku; dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku;
8) wyczerpał środki zaradcze stosowane wobec niego przez szkołę.
8) wyczerpał środki zaradcze stosowane wobec niego przez szkołę.
5.
5. Od kary udzielonej przez wychowawcę uczeń ma prawo odwołać sOd kary udzielonej przez wychowawcę uczeń ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora ię na piśmie do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od daty jej udzielenia. Od kary nałożonej przez Dyrektora szkoły szkoły w terminie 3 dni roboczych od daty jej udzielenia. Od kary nałożonej przez Dyrektora szkoły (poza skreśleniem z listy) przysługuje pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor (poza skreśleniem z listy) przysługuje pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor szkoły przed podjęciem rozstrzygnięcszkoły przed podjęciem rozstrzygnięcia może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. Odwołanie jest ia może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego wpływu. rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego wpływu.
6
6. Skreślenia dokonuje Dyrektor szkoły poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której . Skreślenia dokonuje Dyrektor szkoły poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Ośwprzysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania iaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora szkoły, który wydał decyzję. decyzji, poprzez Dyrektora szkoły, który wydał decyzję.
§ 45§ 45
1
1. Uczeń lub jego rodzic w przypadku naruszenia prawa ucznia jest uprawniony do składan. Uczeń lub jego rodzic w przypadku naruszenia prawa ucznia jest uprawniony do składania skarg ia skarg pisemnie, a także ustnie do protokołu według następującej procedury: pisemnie, a także ustnie do protokołu według następującej procedury:
1)powiadamia opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
1)powiadamia opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
2) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją
2) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szrozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły;koły;
3) Dyrektor szkoły podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni. Treść decyzji przekazuje się
3) Dyrektor szkoły podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni. Treść decyzji przekazuje się wnioskodawcy. wnioskodawcy.
DZIAŁ VIDZIAŁ VI
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGOSZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNEPRZEPISY OGÓLNE
§ 46§ 46
1
1. Ocenianiu podlegają: . Ocenianiu podlegają:
1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;
1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2) zachowanie ucznia.
2.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. nauczania uwzględniających tę podstawę.
3.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozOcenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli poznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4.
4. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolSzczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa Wewnątrzszkolny System nego oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.Oceniania.
ROZDZIAŁ IIROZDZIAŁ II
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNEOCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 47§ 47
1.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. wewnątrzszkolnego.
2.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowan
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o iu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczenie rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postęprodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, ach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych potrzebach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia zachowaniu oraz specjalnych potrzebach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznoorganizacji i metod pracy dydaktyczno--wychowawczej. wychowawczej.
§ 48§ 48
1
1.. Ocenianie wewnątrzszkolne jest systematyczne, przeprowadzane w różnych formach, oparte o Ocenianie wewnątrzszkolne jest systematyczne, przeprowadzane w różnych formach, oparte o
zasadę obiektywizmu.
zasadę obiektywizmu.
§ 49§ 49
1
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: . Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)formułowanie 1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)ustalanie ocen bieżących i śródr
3)ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych ocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej przez ministra właściwego oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; do spraw oświaty i wychowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkklasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny owych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. ucznia w nauce.
2
2. Ocenianie wewnątrzszkolne uwzględnia specyficzne tru. Ocenianie wewnątrzszkolne uwzględnia specyficzne trudności w uczeniu się uczniów będących dności w uczeniu się uczniów będących w normie intelektualnej a mających trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych określonych w normie intelektualnej a mających trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych określonych podstawą programową wynikające ze specyfiki funkcjonowania poznawczopodstawą programową wynikające ze specyfiki funkcjonowania poznawczo--percepcyjnego.percepcyjnego.
3
3. Szczegółowe zasady i formy oceniania . Szczegółowe zasady i formy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów mających specyficzne osiągnięć edukacyjnych uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania które są zgodne z niniejszym trudności w uczeniu się zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania które są zgodne z niniejszym StatutemStatutem
ROZDZIAŁ IIIROZDZIAŁ III
INFOINFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SPRAWACH OCENIANIARMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SPRAWACH OCENIANIA
§ 50§ 50
1.
1. Na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, nauczyciele formułują cele i zadania Na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, nauczyciele formułują cele i zadania edukacyjne wynikające z podstawy edukacyjne wynikające z podstawy programowej, realizowany program nauczania oraz informują programowej, realizowany program nauczania oraz informują uczniów oraz ich rodziców o: uczniów oraz ich rodziców o:
1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyniocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z kających z realizowanego programu nauczania;realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4)
4) jawności ocen dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych); jawności ocen dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych);
5) możliwości uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców
5) możliwości uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych);(opiekunów prawnych);
6) możliwości udostępnienia przez nauczyciela sprawdzonych i ocenionych
6) możliwości udostępnienia przez nauczyciela sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych lub prac kontrolnych lub
innej dokumentacji dotyczącej oceniania na wniosek ucznia lub jego rodziców
innej dokumentacji dotyczącej oceniania na wniosek ucznia lub jego rodziców
7) (opiekunów prawnych), do wglądu podczas zebrań i indywidualnych konsultacji;
7) (opiekunów prawnych), do wglądu podczas zebrań i indywidualnych konsultacji;
8) potwierdzenie przekazania informacji o ocenach z zachowania ucznia winno
8) potwierdzenie przekazania informacji o ocenach z zachowania ucznia winno być odnotowane w być odnotowane w dzienniku elektronicznym. dzienniku elektronicznym.
2.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informuje Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o: uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
1)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
1)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warun
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej kach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;zachowania;
3) skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
3) skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
§ 51§ 51
1.
1. Ocenianie bOcenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na systematycznym sprawdzaniu ieżące osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na systematycznym sprawdzaniu postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych określonych w postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. szkolnym planie nauczania.
2.
2. Ocenianiu osiągnięć edukacyjnych podlegają: Ocenianiu osiągnięć edukacyjnych podlegają:
1)odpowiedzi
1)odpowiedzi ustne;ustne;
2)prace pisemne:
2)prace pisemne:
a) kartkówki
a) kartkówki –– trwające do 20 minut, sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich lekcji, mogą (ale trwające do 20 minut, sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich lekcji, mogą (ale nie muszą )być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi; nie muszą )być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi;
b) prace klasowe lub sprawdziany
b) prace klasowe lub sprawdziany –– trwające 45 minut lub więcej, sprawdzatrwające 45 minut lub więcej, sprawdzają wiadomości z całego ją wiadomości z całego działu lub jego części obejmującej więcej niż 3 jednostki tematyczne. O terminie pracy klasowej działu lub jego części obejmującej więcej niż 3 jednostki tematyczne. O terminie pracy klasowej uczniowie muszą zostać poinformowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (nauczyciel uczniowie muszą zostać poinformowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej pisemnej forminformuje uczniów o przewidywanej pisemnej formie sprawdzenia wiadomości w formie ustnej ie sprawdzenia wiadomości w formie ustnej oraz poprzez specjalny zapis w dzienniku elektronicznym)oraz poprzez specjalny zapis w dzienniku elektronicznym)
c)testy;
c)testy;
3)referaty;
3)referaty;
4)wykonywanie zadań praktycznych;
4)wykonywanie zadań praktycznych;
5) osiągnięcia na konkursach i zawodach;
5) osiągnięcia na konkursach i zawodach;
6) inne (np. zadania domowe, projekty, aktywność).
6) inne (np. zadania domowe, projekty, aktywność).
W ocen
W ocenianiu cząstkowym postępów uczniów w nauce w 1 i 2 semestrze stosuje się średnią ważoną. ianiu cząstkowym postępów uczniów w nauce w 1 i 2 semestrze stosuje się średnią ważoną. Oceny mają przypisane wagi: Oceny mają przypisane wagi:
PI
PI –– konkursy, olimpiady, zawody, testy diagnostyczne, projekty, referaty, prace długoterminowe, konkursy, olimpiady, zawody, testy diagnostyczne, projekty, referaty, prace długoterminowe, matury próbne wewnętrzne (z materiału matury próbne wewnętrzne (z materiału już zrealizowanego już zrealizowanego –– waga 6 PK waga 6 PK –– prace klasowe, testy, prace klasowe, testy, sprawdziany, wypracowania sprawdziany, wypracowania –– waga 5 KKwaga 5 KK-- kartkówki , OU kartkówki , OU –– odpowiedzi ustne odpowiedzi ustne –– waga 4 ZD waga 4 ZD –– zadania dodatkowe zadania dodatkowe –– waga 3 AKT waga 3 AKT –– aktywność na lekcji, ZDD aktywność na lekcji, ZDD –– zadania domowe dłuższej zadania domowe dłuższej odpowiedzi odpowiedzi –– waga 2 ZDK waga 2 ZDK –– zadania domowe krótkiej odpowiedzi, inne formy aktywności zadania domowe krótkiej odpowiedzi, inne formy aktywności –– waga waga 11
3.
3. Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie nauki objęci są tzw. okresem adaptacji Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie nauki objęci są tzw. okresem adaptacji tj. nie otrzymują ocen niedostatecznych z zakresu lekcji bieżących. tj. nie otrzymują ocen niedostatecznych z zakresu lekcji bieżących.
4
4. Uczeń nieobecny. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym, obowiązkowym zadaniu klasowym ma obowiązek napisać na zapowiedzianym, obowiązkowym zadaniu klasowym ma obowiązek napisać to zadanie klasowe w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (do dwóch tygodni od powrotu do to zadanie klasowe w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (do dwóch tygodni od powrotu do szkoły po nieobecności). szkoły po nieobecności).
5
5. Uczeń ma prawo do jednorazowej, dobrowolnej poprawy oceny nie. Uczeń ma prawo do jednorazowej, dobrowolnej poprawy oceny niedostatecznej z zadania dostatecznej z zadania
klasowego lub innych prac pisemnych do dwóch tygodni od oddania poprawionych przez
klasowego lub innych prac pisemnych do dwóch tygodni od oddania poprawionych przez nauczyciela prac. Punktacja i kryteria oceny za poprawioną pracę są takie same jak za pierwotną. nauczyciela prac. Punktacja i kryteria oceny za poprawioną pracę są takie same jak za pierwotną. Poprawione oceny są wpisywane do dziennika elektronicPoprawione oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego. znego.
6
6. Uczeń celowo łamiący zasady uczciwości i obiektywizmu podczas sprawdzania osiągnięć np. . Uczeń celowo łamiący zasady uczciwości i obiektywizmu podczas sprawdzania osiągnięć np. poprzez odmowę oddania pracy kontrolnej, celowego nierozwiązywania zadań w celu skorzystania poprzez odmowę oddania pracy kontrolnej, celowego nierozwiązywania zadań w celu skorzystania z przywileju poprawy pracy ocenionej na niedostateczny, itp. z przywileju poprawy pracy ocenionej na niedostateczny, itp. traci prawo do poprawy oceny. traci prawo do poprawy oceny.
7
7. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o ocenach z kartkówek w terminie 5 dni . Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o ocenach z kartkówek w terminie 5 dni (roboczych), zaś o ocenach z klasówek w terminie 7 (10) dni (roboczych) od ich przeprowadzenia (roboczych), zaś o ocenach z klasówek w terminie 7 (10) dni (roboczych) od ich przeprowadzenia uzasadnionych przypadkach (np.: uzasadnionych przypadkach (np.: wycieczka, choroba, itp.) termin ten może ulec koniecznemu wycieczka, choroba, itp.) termin ten może ulec koniecznemu wydłużeniuwydłużeniu
DZIAŁ VIIDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWEPOSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstr
Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych zygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.spraw odrębne przepisy.