Z myślą o terapeutycznym działaniu na rzecz rozwoju małego dziecka  z niepełnosprawnością  słuchu uruchamiamy zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Nasze działania mają zapobiegać ewentualnym, przyszłym niepowodzeniom edukacyjnym  i wykluczeniu społecznemu oraz przygotować dzieci do realizowania obowiązku szkolnego.

            Dziecko i rodzina otrzymają wsparcie psychologiczne, terapię pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.

            Wszyscy terapeuci (surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi)  posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dzieckiem niesłyszącym,  o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym.

 Oferta wczesnego wspomagania:

  • terapia pedagogiczna
  • rewalidacja
  • diagnoza i terapia psychologiczna
  • diagnoza i terapia logopedyczna
  • zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki Montessorii
  • wychowanie słuchowe
  • terapia przez sztukę
  • wspieranie i włączanie rodziny w proces terapii małego dziecka.

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni,  ul. gen. J. Hallera 9. Szkoła dysponuje specjalistyczną  bazą dydaktyczną. W szkole funkcjonują: gabinet logopedyczny, gabinet rewalidacji, sala zabaw, gabinet terapii psychologicznej i pedagogicznej.

 

Jeśli mają Państwo dziecko słabosłyszące lub niesłyszące, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel 58 622 22 24 - udzielimy wszystkich informacji.